Informatizare

Dată fiind importanţa accesului la avantajele utilizării tehnicii de calcul în activitatea didactică, de cercetare ştiinţifică şi în creşterea eficienţei serviciilor auxiliare, conducerea Universităţii „Apollonia” practică o strategie de îmbunătăţire permanentă a dotărilor din infrastructură pentru transmitere şi prelucrare computerizată a datelor precum şi a utilizării imediate a mijloacelor oferite de informatică.

Reţeaua IT interconectează spaţiile cu destinaţie didactică (săli de cursuri, laboratoare, cabinete), spaţiile destinate serviciilor de evidenţă financiar-contabilă, de resurse umane şi secretariatele facultăţilor.

Accesul la reţeaua Internet contribuie la creşterea nivelului calitativ al comunicaţiilor. Sunt îndeplinite şi cerinţele legate de posibilităţile de retroproiectare, filmare, fotografiere digitală, cu aparatură high-tech şi personal calificat.

Mobilitatea în comunicare şi documentare în spaţiile universităţii se sprijină şi pe dispozitivele wireless. Stocarea şi administrarea datelor privind evidenţa şcolarizării (cataloage, centralizatoare, statistici, tipărirea computerizată a diplomelor de licenţă, diverse rapoarte sau cerinţe de informare-interogare privind situaţia şcolară anuală/semestrială, sau datele personale ale studenţilor) sunt informatizate, ca şi activitatea de urmărire a achitării taxelor de şcolarizare, a gestiunii şi exploatării fondului de carte şi de publicaţii periodice din biblioteca universităţii.

DOTAREA CU TEHNICĂ DE CALCUL

In prezent in afara calculatoarelor conectate in cadrul reţelei, in cadrul activităţilor didactice, dotarea cu sisteme de calcul (PC-uri, sisteme de operare si pachetul integrat de aplicaţii MS Office in variantele 2007), se mai utilizează si laptop-uri pentru cursurile care folosesc ca suport prezentări multimedia realizate in Power Point

In afară de PC-urile din cadrul laboratoarelor de informatică, in UAI mai există un număr de PC-uri de diferite tipuri folosite de conducerea Universităţii, a facultăţilor, a departamentelor, de secretariatele facultăţilor, de centrele de cercetare si de alte compartimente (contabilitate, casierie, administrativ, oficiul juridic, bibliotecă etc.).

Corelat cu planurile de învățământ și cu orele activităților didactice, disponibilul de ore calculator satisface cerințele activităților celor 915 studenţi (565 studenți la specializarea Medicină Dentară, 240 specializarea Tehnică Dentară, 96 studenți la specializareaAsistență Medicală Generală, 18 studenți la specializarea Balneofiziokinetoterapie și Recuperare, 31 specializarea Comunicare și relații publice, 17 specializarea Jurnalism).

În anul universitar 2012-2013 sunt puse la dispoziția studenților un număr de 102 calculatoare repartizate în biblioteca universității, în laboratorul informatic și laboratorul  fonetic în clinici și laboratoare, la Platforma de Instruire Practică și de Instruire Clinică din cele 5 clădiri aparținând universității.

În urma relocării în sediul din Str. Muzicii nr. 2, biblioteca Universităţii „Apollonia” beneficiază de un spațiu în care există 97 de locuri la mese și pe care sunt instalate 25 de calculatoare de ultimă generație existând instalate soft-urile necesare activității studenților pentru lectură, editare și documentare de pe internet. Pe cele 25 de calculatoare au fost instalate, în format electronic, cursurile cadrelor didactice din universitate. Studenții au posibilitatea de comunicare directă cu cadrele didactice, cu alte materiale necesare pregătirii proprii în vederea obținerii competențelor și abilităților necesare profesiunilor oferite de cele 6 programe de studii ale universității.

În anul universitar 2012-2013 Programul de studii Medicină Dentară beneficiază de un laborator informatic / fonetic bine dotat şi organizat în care funcţionează 30 calculatoare moderne şi o tablă interactivă. Laboratorul fonetic permite traducerea și comunicarea simultană  prin intermediul programului fonetic SANAKO

SITE-URILE ŞI SUBDOMENIILE UAI

La adresele mentionate mai jos, pot fi vizualizate paginile platformei de instruire practica (PIP) a Universităţii “Apollonia” din Iaşi, în domeniul Comunicare-Jurnalism, postul de televiziune şi radio “Student Club” precum si agenţia de presă care joacă un dublu rol :

Există o continuă preocupare pentru mentenanţă şi ţinerea la nivelul standardelor a dotărilor cu licenţe, calculatoare şi auxiliare, dată fiind deprecierea morală foarte rapidă a componentelor hardware şi software.