Consiliul de administraţie


Art. 49.
(1) Consiliul de Administraţie reprezintă structura de conducere a Universităţii care asigură conducerea operativă şi care aplică deciziile strategice ale Senatului universitar.
(2) Întrucât Universitatea Apollonia este o instituţie de învăţământ superior particular, în conformitate cu prevederile art.211 pct.7 – membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi de fondator.
(3) In spiritul misiunii si obiectivelor asumate, Universitatea Apollonia din Iaşi are un sistem de conducere coerent, transparent si integrat în scopul de a realiza o administratie eficace si eficienta, corespunzatoare unui management performant. Fundaţia “Sf. Apollonia”, în calitate de fondator al Universităţii “Apollonia” din Iasi are îndatorirea şi dreptul de a sprijini universitatea sub toate aspectele coordonării în domeniul didactic, al cercetării, financiar-contabil, al strategiei de dezvoltare, etc. Pentru a pune în practică aceste drepturi şi obligaţii şi având drept fundament proprietatea privată, Preşedintele Fundaţiei “Sf. Apollonia” in calitatea de Presedinte Fondator al Universitatii este Preşedintele Universităţii “Apollonia” din Iaşi. În anumite situaţii când Preşedintele Universităţii este indisponibil, Fundaţia fondatoare poate numi o alta personalitate care va îndeplini atribuţiile Preşedintelui Universităţii.
(4) În temeiul dispoziţiilor art. 213 pct.13 din Legea Educaţie Naţionale nr.1/201, Preşedintele Universităţii conduce Consiliului de Administraţie al Universităţii “Apollonia” din Iaşi.
(5) Fundaţia “Sf. Apollonia” – fondatorul – numeşte Președintele Universității, membrii Consiliului de Administraţie, precum şi vicepreşedintele Consiliului de Administraţie al Universităţii(vicepreşedintele Universităţii). Durata mandatului membrilor C.A. este de 4 ani. Fundaţia fondatoare are dreptul de a iniţia demersurile privind desfiinţarea acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea universităţii sau care sunt îneficiente academic şi financiar.
(6) Consiliul de Administraţie al Universităţii Apollonia este condus de către Președintele Universității.
(7) Preşedintele Senatului universitar are statut de invitat la şedinţele Consiliului de Administraţie.
(8) Ședinţele Consiliului de Administraţie sunt conduse de Preşedintele Universităţii în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie.

Art. 50
Preşedintele Consiliului de Administraţie(Preşedintele Universităţii) are urmatoarele atribuţii:
a. Conduce Consiliul de Administraţie al Universităţii;
b. Aplică deciziile strategice ale senatului universitar;
c. Acordă bursele de studiu la propunerea consiliilor profesorale;
d. Propune Senatului organigrama şi modificările acesteia după ce au fost discutate în Consiliul de Administraţie;
e. Asigură coordonarea sectorului economic-administrativ;
f. Exercita si alte atributii ce privesc coordonarea întregii activitati a universitatii.
g. În situaţii excepţionale Preşedintele universităţii poate delega competenţe pentru unul din cei doi vicepreşedinţi (Rectorul sau celălalt vicepreşedinte).

Art. 51.
(1) Consiliul de Administraţie poate lua hotărâri în prezența a cel puţin 2/3 dintre membrii săi.
(2) Hotărârile Consiliului de Administraţie se adoptă cu votul majorităţii simple a celor prezenţi, cu condiţia ca membrul Consiliului de Administraţie responsabil cu domeniul în care se adoptă hotărârea să fi fost prezent sau reprezentat.

Art. 52.
Consiliul de Administraţie se întruneşte cel puţin o dată pe lună, sau de câte ori este nevoie, la convocarea Președintelui Universității, a Rectorului sau a 1/3 dintre membrii săi.

Art. 53.
Atribuţiile Consiliului de Administraţie sunt, în principal, următoarele:
(1) realizează managementul operativ al universităţii;
(2) propune Senatului spre aprobare bugetul anual de venituri şi cheltuieli;
(3) stabileşte în termeni operaţionali bugetul instituţional;
(4) aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual;
(5) aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare;
(6) avizează propunerile de programe noi de studii şi formulează propuneri către Senatul universitar de terminare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea universităţii sau care sunt ineficiente academic şi financiar;
(7) aprobă operaţiunile financiare care depăşesc plafoanele stabilite de fundaţia fondatoare a universităţii;
(8) propune Senatului universitar strategii ale universităţii pe termen lung şi mediu şi politici pe domenii de interes ale universităţii;
(9) asigură aducerea la îndeplinire a tuturor hotărârilor Senatului;
(10) propune Senatului, spre aprobare, înfiinţarea sau desfiinţarea de facultăţi/programe de studii, centre sau laboratoare de cercetare, clinici universitare;
(11) înaintează Senatului, spre aprobare, propunerile consiliilor facultăţilor privind condiţiile de desfăşurare a examenului de admitere, planul de învăţământ, cifra de şcolarizare pentru viitorul an universitar şi metodologia examenului de licenţă, precum şi orice alte propuneri ale acestora şi pentru care se vor solicita aprobările Senatului;
(12) înaintează Senatului spre aprobare planurile de invăţământ, statele de funcţii şi propunerile privind personalul didactic asociat cu respectarea dispoziţiilor Legii Educației Naționale nr.1/2011;
(13) hotărăşte cu privire la utilizarea şi gestionarea eficientă a fondurilor;
(14) analizează şi înaintează spre aprobare Senatului propunerile de investiţii şi de dezvoltare a bazei materiale; detectează posibilităţile de atragere a unor parteneri pentru desfăşurarea de activităţi generatoare de venituri;
(15) aprobă deplasarea în ţară şi străinătate a membrilor comunităţii universitare în timpul desfăşurării procesului de învăţământ, precum şi ale personalului auxiliar şi administrativ, dispunând măsurile necesare pentru derularea în bune condiţii a procesului didactic sau administrativ;
(16) propune Senatului, pentru sancţiunile de competenţa acestuia, sancţionarea unor membri ai comunităţii universitare şi aprobă sancţionarea unor membri ai personalului auxiliar şi administrativ;
(17) propune Senatului, spre aprobare, planul anual de cercetare ştiinţifică;
(18) stabileşte cuantumurile salariale;
(19) stabileşte cuantumul taxei studenţilor;
(20) propune Organigrama;
(21) propune Senatului, spre aprobare, criteriile specifice de acordare a burselor pentru studenţi, precum şi cuantumul acestora;
(22) propune spre aprobare Senatului universitar premieri ale salariaţilor Universităţii;
(23) aprobă taxe pentru activităţi de consultanţă sau de altă natură;
(24) iniţiază demersuri pentru realizarea de consorţii şi fuziuni cu alte universităţi şi institute de cercetare-dezvoltare, pe care le supune aprobării Senatului universitar;
(25) urmăreşte şi coordonează angajarea de personal;
(26) urmăreşte şi coordonează activitatea Departamentelor şi Direcţiilor Administrative ale Universităţii.

Art. 54
Activitatea Consiliului de Administraţie este coordonată de Biroul Consiliului de Administratie. Biroul Consiliului de Administraţie este format din 15 membri fiind condus de Preşedintele Universităţii. Din Biroul Consiliului de Administraţie fac parte urmtoarele persoane: 1. Preşedintele Universităţii, 2. Rectorul(Vicepresedintele Universitatii), 3. Vicepreşedintele Universităţii, 4. Prorectorul, 5. Directorul Economic, 6. Preşedintele Comisiei Juridice, 7. Responsabilul Departamentului Resurse Umane, 8. Decanul Facultăţii de Medicină Dentară, 9. Decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării, 10. Preşedintele Comisiei de Calitate, 11. Directorul Institutului de Limbi Moderne, 12. Directorul Institutului de Cercetari „Acad. Ioan Hăulica”, 13. Directorul Administrativ, 14. Directorul Trustului de Presa Apollonia, 15. un student din consiliul de administraţie.

Art. 55.
Pentru conducerea operativă a Universităţii, Preşedintele Universităţii poate convoca întâlniri operative ale Biroului Consiliului de Administraţie împreună cu factori academici şi administrativi interesaţi în dezbateri.
Art. 56. Pentru îndeplinirea obiectivelor Consiliul de Administraţie şi Senatul îşi organizează activitatea în diverse domenii prin departamente structurale şi comisii de lucru, care includ toţi salariaţii, toate cadrele didactice, reprezentanţi ai studenţilor, în cadrul conceptului de “manageriat total” al resurselor umane. Pentru a asigura coordonarea diverselor compartimente structurale, Consiliul de Administraţie poate apela la cadre didactice sau la specialişti din afara comunităţii academice proprii. Odată cu includerea în comisiile de lucru sau în departamentele structurale, aceştia devin membri ai comunităţii academice şi pot coordona o comisie, un departament sau un domeniu didactic sau de cercetare.