Prof. univ. dr. Stadoleanu Carmen – Preşedinte Senat


Art. 39.
(1) Preşedintele Senatului reprezintă Senatul Universităţii în raporturile sale cu Rectorul, Preşedintele Universităţii şi cu terţi.
(2) Preşedintele Senatului este ales de Senatul Universităţii dintre membrii săi prin votul secret al membrilor Senatului cu majoritatea simplă a celor prezenţi şi cu condiţia întrunirii a cel puţin 2/3 dintre membrii săi.

Art. 40.
(1) Poate candida la funcţia de Preşedinte al Senatului orice profesor universitar, respectiv conferenţiar universitar, membru al Senatului, cu experienţă în managementul academic şi cu prestanţă profesională internă şi internaţională;
(2) Preşedintele Senatului poate fi revocat din funcţie de Senatul Universităţii, prin iniţierea unei moţiuni de neîncredere semnată de cel puţin 2/3 din numărul membrilor Senatului. După dezbaterea moţiunii, hotărârea de revocare se adoptă prin vot secret cu o majoritate de cel puţin 2/3 din numărul membrilor Senatului.

Art. 41.
Preşedintele Senatului are următoarele atribuţii:
(1) conduce şedinţele Senatului;
(2) semnează în numele Senatului toate Hotărârile şi rezoluţiile Senatului;
(3) propune ordinea de zi a şedinţelor de Senat;
(4) convoacă şedinţele Senatului;
(5) solicită Preşedinţilor Comisiilor de Specialitate ale Senatului rapoarte privind evaluarea activităţii Rectorului şi privind activitatea didactică din universitate;
(6) solicită Rectorului sau Consiliului de Administraţie diverse informări privind activitatea acestora pe care le analizează şi le prezintă Senatului periodic. Rectorul şi Consiliul de Administraţie sunt obligaţi să răspundă solicitărilor Preşedintelui Senatului;

Art. 42
Organele şi structurile funcţionale ale Senatului universitar sunt următoarele:
(a) Plenul Senatului universitar, (b) Preşedintele Senatului, (c) Biroul Senatului Universitar, (d) Comisiile permanente ale Senatului, (e) Comisiile speciale ale Senatului şi (f) Secretariatul Senatului.