Mobilitati Studenți Outgoing

Erasmus Outgoing Students

Erasmus+ este noul program al Uniunii Europene care se adreseaza domeniilor educatie, formare, tineret si sport, pentru perioada 2014-2020, avand principalele caracteristici: recunoasterea si validarea competentelor si calificarilor; diseminarea si exploatarea rezultatelor proiectelor; accesul deschis la materialele didactice, documentele si instrumentele mediatice create in cadrul programului; dimensiunea internationala (cooperarea cu tarile partenere in domeniu invatamantului superior); multiligvismul; echitate si incluziune; protectia si siguranta participantilor.

Mobilitățile de studii se bazează pe acorduri inter-instituţionale între instituţii participante la Programul Erasmus+ care deţin o Cartă Erasmus pentru învățământ superior.

Studenţii UAI pot beneficia de următoarele tipuri de granturi Erasmus:

    • Mobilităţi de studiu
    • Mobilităţi de practică.

Studenţii pot primi granturi pentru studiu sau/şi pentru practică pentru cel mult 12 luni în cadrul unui ciclu de studiu.

Pentru mobilitatea de studiu, studentul trebuie să fie înmatriculat cel puţin în cel de al doilea an de studiu.

Mobilitatea de studiu poate avea o durată cuprinsă între 3 şi 12 luni/ciclu de studiu.

Mobilitatea de practică poate avea o durată cuprinsă între 2 şi 12 luni/ciclu de studiu.

Mobilitatea de practică se pot desfăşura în orice organizaţii publice sau private active pe piaţa muncii.

Mobilităţile studenţeşti pot fi prelungite cu acordul părţilor (instituţia de origine şi instituţia gazdă a bursierului) şi dacă acordul de prelungire este încheiat înaintea finalizării perioadei iniţiale şi prelungirea urmează imediat după perioada Erasmus iniţială (fără să existe întreruperi). Prelungirea mobilităţilor vor fi aprobate în limita fondurilor disponibile.

Coordonatorul institutional Erasmus şi secretariatul UAI sunt informaţi despre prelungirea mobilităţii şi/sau schimbarea disciplinelor din acordul de studiu.

Valorea grantului variază în funcţie de durata mobilităţii şi de ţara de destinaţie, precum şi de sumele alocate UAI, de către Comisia Europeană, prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

Grantul nu este destinat acoperirii tuturor cheltuielilor ocazionate de şederea în străinătate, ci reprezintă numai o contribuţie la costurile aferente mobilităţii. Studenţii semnează un angajament prin care se obliga sa cofinanţeze cheltuielile aferente mobilităţii din surse proprii, în cazul în care vor fi selectaţi pentru o astfel de mobilitate.

Plata grantului către student se face în două tranşe: 80% în avans, la plecarea în mobilitate şi 20% după revenirea în ţară şi predarea tuturor documentelor solicitate care atestă indeplinirea obligaţiilor privind mobilitatea Erasmus.

Learning agreement – Contract de studiu care descrie programul de studiu în străinătate şi cuprinde lista cursurilor pe care studentul le va urma pe perioada stagiului la Universitatea parteneră – va fi completat de studentul admis împreună cu responsabilul ECTS al programului de studii de la care provine studentul.

Beneficiarul mobilităţii îşi păstrează obligaţiile financiare faţă de UAI pe parcursul mobilităţii (achitarea taxelor de studii în termenele stabilite de regulament, etc.), fiind scutit de achitarea taxelor de şcolarizare la universitatea parteneră.

Perioada de studiu în străinătate se consideră parte integrantă a programului de studiu de la universitatea de origine. Studentul beneficiază de recunoaşterea academică a perioadei de studiu încheiate la universitatea parteneră, precum şi a rezultatelor obţinute la examene şi alte forme de verificare.

Titularul acordului bilateral Erasmus/responsabilul ECTS/cadrul didactic indrumator tine legătura cu studenţii pe toată durata stagiului pentru asigurarea asistenţei academice necesare.
Orice cadru al UAI poate propune un parteneriat cu orice institutie de invatamant superior. Propunerea poate rezulta din contacte personale deja existente sau se poate baza pe
interesul de a stabili o nouă colaborare. Aceste propuneri, insotite de un raport in care se va motiva in mod clar importanta si necesitatea acestor colaborari, se depun la Biroul de Relatii
Internationale al UAI si se trimit spre evaluare Senatului UAI.

Orice universitate care intenționează să înființeze un parteneriat cu UAI va trebui să elaboreze o propunere de acord și să o trimită la Departamentul de Relatii Internationale al UAI, care îl va transmite Coordonatorilor locali Erasmus+ și coordonatorului instituțional Erasmus+ pentru aprobare. Dacă propunerea este aprobată, acordul poate fi semnat.

Rectorul sau reprezentantul legal al UAI exercită aprobarea finală a tuturor acordurilor academice inter-instituționale internaționale.

Relaţia dintre BE+ al UAI şi cadrele didactice este una de informare şi cooperare reciprocă.

ANEXA 7.7.90. POB 64 Procedura privind organizare si desfasurare mobilitat Erasmus_studenti outgoingi
model cerere studenti
Anunt selectie studenti program ERASMUS 2022

Selectie studenti Mobilitati Erasmus 2023_2024

Selectie cadre didactice si studenti Mobilitati Erasmus BIP 2023_2024

Departament Relaţii Internaţionale. Biroul Erasmus +
Universitatea „Apollonia” din Iaşi