Biroul Erasmus+

Generalitati

BE+ organizeaza actiuni de pregatire lingvistica a studentilor si a cadrelor didactice outgoing, daca este cazul, si in functie de posibilitati si resurse. Cursuri suplimentare sunt organizate in cadrul Centrului de formare Profesionala.

Learning Agreement Student Mobility for Traineeships

Responsabilităţi

BE+ are următoarele responsabilităţi şi competenţe:

 1. a) informeaza si consilieaza studentii si personalul academic si administrativ cu privire la mobilitatile Erasmus+ disponibile prin organizarea unor manifestari de tip seminar/conferinte;
 2. b) organizeaza si administreaza operational programul Erasmus+ din UAI prin stabilirea si dezvoltarea relatiilor cu alte universitati participante la program;
 3. c) stabilește și implementează regulile și criteriile de selecție a candidatilor;
 4. d) solicită facultăților propunerile privind componenţa comisiilor de selecţie;
 5. e) calculează numărul de mobilități care se pot realiza şi repartiţia pe facultăţi a acestor mobilități;
 6. f) centralizează rezultatele proceselor de selecţie;
 7. g) redistribuie, dacă este cazul, numărul de mobilități neocupate ;
 8. h) facilitarea, pentru studentii selectati, a contactelor cu institutiile gazda pentru o buna derulare a mobilitatilor ;
 9. i) pentru studentii si personalul academic din strainatate, faciliteaza obtinerea vizelor, a integrarii in mediul social din Iasi, gasirea unui spatiu de cazare, dar si pentru punerea la punct a programelor concrete de lucru;
 10. j) raporteaza asupra derularii proiectelor finantate prin programul Erasmus+, organelor de conducere din UAI, Ministerului Educatiei, catre ANPCDEFP si catre alte institutii abilitate ;
 11. k) organizeaza si gestioneaza o baza de date cu privire la derularea mobilitatilor si una cu privire la partenerii institutiei si detalii ale acestora.

 

 1. Organizare

Director Departament Relatii Internationale și  Coordonator Institutional Erasmus+:

Prof. univ. dr. Liliana Sachelarie

Membri Birou Erasmus+:

Sef. lucr. Diana Gheban

Șef. lucr. dr. Daniela Ivona Tomița

CS Anca Cadinoiu

Raluca Popovici

 Adina Sălăvăstru

 1. Carta Erasmus+
 2. Strategia de Internationalizare

Intensificarea procesului de internaționalizare a Universității “Apollonia” din Iasi reprezintă una dintre prioritățile planului strategic pentru perioada 2018-2023. Realizarea acestui obiectiv, integrat în strategia generală de dezvoltare, va contribui la adaptarea universității la contextul internațional actual al învățământului superior și la o piata a fortei de munca în continuă schimbare.

In vederea alegerii partenerilor internationali, UAI verifică compatibilitatea unui program de studiu atât din punct de vedere formal cat și structural cu programele similare desfasurate in universitatile din/și din afara UE. Curricula universitara din cadrul UAI se bazează pe modelul Bologna iar compatibilitatea programelor de studii se evalueaza pe baza urmatoarelor principii:

– durata ciclului de studiu si a cursurilor din planul de invatamant;

– condițiile de admitere si de promovabilitate;

– utilizarea unui sistem de credite ECTS, cu transferabilitate asa cum este implementat în UAI;

– oferta de cursuri obligatorii si optionale;

– definirea clară a aptitudinilor dobândite de studenți la finalizarea unei materii;

– domeniul de aplicabilitate si natura activităților de cercetare.

Compatibilitatea propriilor programe de studii cu cele ale potentialilor parteneri se evalueaza la nivelul fiecarei facultati din cadrul UAI. La nivel institutional, conducerea universitatii supervizeaza actiunile fiecarei facultati si actioneaza direct asupra deciziilor fiecarei facultati in vederea imbunatatirii acestor programe de studiu.

Universitatea „Apollonia” din Iasi este preocupata de dezvoltarea continua de parteneriate științifice in domeniul biomedical si al nano-tehnologiilor axate pe cercetare cu universități, instituții și companii străine in special din Europa dar și din întreaga lume. Acordurile din cadrul programului Erasmus+ vor avea la baza colaborarile in domeniul stomatologic si a biomaterialelor deja existente cu universitati din Franta, Belgia, Italia, Polonia, Republica Moldova dar si din alte tari precum Tunisia, Algeria, Vietnam, etc…

Obiectiv general:

Creșterea vizibilității internaționale și a calității proceselor de educație și de cercetare științifică prin extinderea cooperării cu instituții relevante din țările Uniunii Europene și din afara spațiului european.

Obiective specifice:

 1. Intensificarea eforturilor universității pentru stimularea participării cadrelor didactice şi studenților în mobilități şi cooperări internaționale;
 2. Dezvoltarea dimensiunii internationale a procesului de predare/invatare prin extinderea competenţelor lingvistice ale corpului academic, personalului administrativ şi studenţilor;
 3. Îmbunătățirea procesului de acomodare a studenților straini, prin implicarea personalului şi a studenților români în procesul lor de adaptare la viața sociala din Iasi;
 4. Cresterea dimensiunii internationale prin implicarea studenţilor straini in organizarea Congresului International al UAI;
 5. Extinderea participarii reprezentanţilor universităţii la evenimente internaţionale dedicate promovării ofertei educaţionale şi de cercetare in domeniul medical si biomedical;
 6. Dezvoltarea dialogului cu alte universitati in vederea atragerii specialiștilor, cadrelor didactice și studenților din străinătate pentru realizarea de activități de didactice si de cercetare în cadrul UAI.

Masuri pentru indeplinirea obiectivelor:

Obiectiv 1:

– stimularea continua a participarii cadrelor didactice și a cercetătorilor la proiecte internaționale de cercetare științifică și educație;

– creșterea gradului de valorificare a colaborarilor internationale prin publicarea, în comun, a rezultatelor cercetărilor ;

– organizarea, în parteneriat, de evenimente științifice și de educație relevante la nivel internațional, asa cum este cazul Congresului International organizat de UAI;

– extinderea parteneriatelor internaționale prin stabilirea de noi acorduri inter-institutionale cu universitati din strainatate;

– creșterea gradului de informare asupra oportunităților oferite prin programul Erasmus+ prin intensificarea procesului de diseminare;

– organizarea unor sesiuni informative pentru studenții universității cu privire la oportunitățile de mobilitate internațională la care să participe studenți Erasmus outgoing și incoming ;

Obiectiv 2 :

– elaborarea unui program de perfecționare a competențelor lingvistice, organizat pe trei filiere (personal academic, personal administrativ și studenți), în cadrul Centrului de Formare Continua;

– participarea studenţilor, a personalului didactic și administrativ, la cursuri de învăţare a unei limbi străine oferite de către universităţile partenere în cadrul programului Erasmus+;

– valorificarea eficientă a instrumentului oferit de UE, On-line lingvistic support (OLS), pentru studenţii participanţi la mobilităţi internaţionale.

Obiectiv 3 :

– implicarea studenților din cadrul Asociatiei Studentilor din UAI în primirea studenților straini la aeroport/în Iasi;

– îmbunătățirea calității materialelor de informare elaborate pentru studenții straini și pentru oaspeții din străinătate ai universității ;

– organizarea unor activități de consiliere și orientare pentru adaptarea studenților straini într-un mediu cultural diferit.

Obiectiv 4:

– implicarea studenților incoming în activitățile de cercetare desfasurate in cadrul grupului de cercetare “Smart Apollonia”;

– implicarea studentilor straini in organizarea Zilelor Studentesti din cadrul UAI;

– incurajarea participarii studentilor straini cu lucrari stiintifice in cadrul Congresului International organizat de UAI;

–  organizarea de întâlniri periodice între studenții straini și cei români pentru promovarea spiritului multicultural.

Obiectiv 5 :

– continuarea organizarii Congresului International al UAI, devenit deja traditie, cu scopul reunirii partenerilor internaționali ai instituției ;

– extinderea participării universității în rețelele de cooperare inter-universitară;

– creșterea reputației internaționale a universității prin extinderea participării reprezentanților universității la evenimente sau târguri internaționale de educație ;

Obiectiv 6 :

– creșterea numărului de visiting professor fellowships acordate cadrelor didactice și specialiștilor din tara si străinătate ;

– invitarea, în cadrul Congresului International, unor personalități recunoscute în plan international și asigurarea resurselor financiare necesare realizării acestor activități.

 

5. Mobilitati studenti

ANEXA 7.7.90. POB 64 Procedura privind organizare si desfasurare mobilitati Erasmus_studenti outgoing

ANEXA 7.7.91. POB 65 Procedura privind organizare si desfasurare mobilitati incoming Erasmus

 

6. Mobilitati personal didactic si nedidactic 

ANEXA 7.7.89. POB 63 Procedura privind organizare si desfasurare mobilitati Erasmus_cadre didactice

 

7. Regulamente

ANEXA 7.7.88 POB 62 Procedura privind managementul documentelor rezultate din derularea proiectelor Erasmus

ANEXA 1.15.35 Regulamentul de organizare și funcționare a biroului Erasmus

 

8. Selectie mobilitati

Universitatea “Apollonia” din Iasi promovează accesul către mobilităţi, asigurând tuturor cadrelor didactice si nedidactice, studenţilor și absolvenților candidaţi egalitatea şanselor fără a face vreo discriminare în funcţie de sex, rasă, etnie, arii de studiu, ţară de destinaţie, nevoi speciale, condiţii socio-economice. Procesul de selecţie se desfăşoară conform calendarului stabilit şi afişat pe site-ul şi la avizierul universităţii.

ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS)

Online Lingvistic Suportul (OLS) este o platformă online gratuită de învățare a limbilor străine concepută pentru participanții la Programul Erasmus+, care are scopul de a-i ajuta pe participanții la programul Erasmus+ să își îmbunătățească nivelul de cunoaștere a limbii în care urmează să studieze, să lucreze sau să facă voluntariat în străinătate, pentru a putea profita la maximum de această experiență.

Evaluarea lingvistică oferită de platformă le permite participanților să-și evalueze, înainte de plecare, competențele în limba în care vor studia. Această evaluare este obligatorie pentru studenți care pot stabili astfel dacă au nivelul lingvistic recomandat de instituţia gazdă. Rezultatele evaluării nu îi împiedică să participe la program.

Participanții care doresc să își amelioreze competențele lingvistice au posibilitatea de a urma un curs on-line înainte de a pleca, dar și pe parcursul șederii în străinătate. Participanții care dispun deja de competențele necesare (minimum nivelul B2) în limba principală utilizată în străinătate, pot opta pentru un curs în limba locală, dacă limba respectivă este disponibilă pe platformă.

La întoarcere, participanții vor efectua evaluarea finală, care le permite să afle cât au progresat în timpul șederii în străinătate.

Dacă ați fost deja selectat să plecați în străinătate cu Erasmus+ și dacă îndepliniți criteriile de mai sus, instituția dvs. va face demersurile necesare ca să primiţi pe adresa de e-mail, numele de utilizator și parola cu care veți putea accesa testul de evaluare și cursul de limbă (dacă există).

Anunt selectie Erasmus an univ 2023-2024

Anunt selectie studenti program ERASMUS 2022

Anunt selectie staff program ERASMUS 2022

Anunt selectie suplimentara staff program ERASMUS 2020

model cerere studenti

model cerere cadre