Laborator discipline morfologice si microscopice: Biologie celulară și Genetică. Histologie și morfopatologie, Microbiologie

Laboratorul didactic pentru disciplinele morfologice şi microscopice al Universităţii „Apollonia” din Iaşi îşi are locaţia la sediul universităţii de pe str. Muzicii nr.2, fiind parte componentă a Platformei de Instruire Preclinică şi este destinat procesului instructiv-educativ pentru studenţii universităţii.

În componenţa Disciplinelor morfologice şi microscopice sunt incluse următoarele discipline: Biologie celulară şi moleculară, Histologie, Anatomie patologică, Genetică medicală, Microbiologie.Parazitologie.Virusologie care oferă studenţilor cunoştinte solide, fundamentale şi generale, alături de cele teoretice şi practice specifice. Parcurgerea acestor discipline, de către studenţii universităţii noastre, converg spre configurarea profilului profesional al medicului, dar şi spre lărgirea orizontului viitorului specialist.

Cadrele didactice care predau aceste discipline au, pe lângă experienţa didactică, o serioasă experienţă practică, având astfel posibilitatea de a asigura o predare care se axează pe dezvoltarea competenţelor practice ale studentului. Procesul intructiv-educativ în disciplinele morfologice este asigurat de Prof.univ.dr. Doiniţa Rădulescu, Şef lucr.dr. Petru Plămădeală, Şef lucr.dr. Oana-Maria Darabă, Şef lucr.dr. Daniela Ichim, specialişti cu o remarcabilă activitate didactico-ştiinţifică.

Obiectivele prioritare oferite de disciplinele morfologice vizează:

  • crearea unui student complex care să posede solide cunoştinţe a căror utilitate să îi ofere posibilitatea de a se dezvolta în profesia de medic dentist sau asistent medical;
  • lărgirea concepţiei medicale despre organismul uman prin dobândirea unei viziuni complete susţinută de cunoaşterea unor noţiuni de bază esenţiale în dezvoltarea sa; dezvoltarea spiritului de observaţie, de formare a deprinderilor, de perfecţionare a capacităţii de gândire şi decizie, a aptitudinilor practice şi a gândirii clinice;
  • deprinderea tehnicilor de bază precum: realizarea unui preparat biologic extemporaneu, permanent, a amprentei de organ, a frotiului;
  • identificarea structurilor tisulare din organismul uman;
  • înţelegerea proceselor patologice implicate, trecerea de la aspectele normale la aspectele patologice apărute în evoluţia bolilor, inclusiv a complicaţiilor acestora;
  • cunoaşterea florei bucale normale şi patologice, a mecanismelor de creştere şi dezvoltare, de transmitere a microorganismelor;
  • identificarea anomaliilor genetice în legătura cu aparatul stomatognat;
  • aplicarea metodelor de diagnostic de laborator şi interpretarea rezultatelor în bolile virale, bacteriene şi parazitare.

Laboratorul este dotat cu aparatură complexă, la standarde ridicate:

– 16 microscoape optice dintre care două microscoape cu cameră foto încorporată şi soft specific – care permit studenţilor identificarea preparatelor extemporanee sau permanente prin metoda observaţiei, determinarea modificărilor structurale ale ţesuturilor umane în bolile frecvente şi în cele legate de sistemul stomatognat. Microscoapele cu cameră încorporată oferă posibilitatea de a privi imaginea la o rezoluţie mărită pe ecran şi, desigur, de a efectua înregistrări şi fotografii cu ajutorul camerei;

– 2 microtoame care oferă posibilitatea realizării preparatelor definitive prin metoda efectuării secţiunilor fine, precum şi definitivarea preparatului utilizând plita histologicăetuva, precum şi o serie de reactivi caracteristici metodei;

– histoteca laboratorului conţine peste 2000 de preparate durabile din boli structurate pe leziuni generale, pe leziuni pe aparate şi sisteme, inclusiv pe sistemul stomatognat având utilitate în practica studenţilor

– reactivi specifici şi coloranţi în vederea realizării: frotiurilor din sânge periferic şi sedimente, raclatului de mucoasă bucală, amprentei de organ etc;

– diverse teste pesntru cavitatea orală, precum Dentocult, în vederea identificării de către studenţi a lactobacililor, levurilor, streptococcilor.