Senat

1. Senatul universităţii reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de decizie şi deliberare de la nivelul Universităţii.
2. Senatul universitar este condus de un Preşedinte. Preşedintele Senatului reprezintă Senatul în raporturile cu Rectorul, Preşedintele Universităţii, Consiliul de administraţie şi cu terţii.
3. Senatul este alcătuit din reprezentanţii Facultăţilor care compun Universitatea, aleşi în număr corespunzător normei de reprezentare a Facultăţilor în Senatul Universităţii. Senatul Universităţii are 29 membri, dintre care 21 cadre didactice şi 8 studenţi.
4. Reprezentanţii Facultăţilor în Senatul universitar sunt în proporţie de 75% personal didactic şi de cercetare şi 25% reprezentanţi ai studenţilor. Alocarea în Senat a numărului de locuri pentru fiecare Facultate se face proporţional, în funcţie de numărul cadrelor didactice titulare din statele de funcţii ale fiecărei facultăţi din Universitate, cu respectarea art. 207 alin. (7) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011. Alocarea locurilor pe facultăți este următoarea:
a. Facultatea de Medicină: 15 cadre didactice şi 6 reprezentanţi ai studenţilor;
b. Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării: 6 cadre didactice şi 2 reprezentanţi ai studenţilor;
5. Durata maximă a mandatului studenţilor în Senat poate fi de maxim 4 ani (2 mandate de 2 ani).
6. În Senatul universităţii toate locurile se ocupă prin alegeri.

Art. 33.
Senatul se întruneşte în şedinţe ordinare, în a treia săptămână din lună şi în şedinţe extraordinare ori de cate ori este nevoie, la convocarea Presedintelui Senatului, a Rectorului, a cel putin 1/3 din efectivul membrilor Senatului, a Presedintelui Universitatii si a fondatorului universităţii. Convocarea la Sedintele de Senat va fi însoţită de comunicarea ordinei de zi.

Art. 34.
(1) Şedinţele Senatului sunt conduse de Preşedintele Senatului, iar în lipsa acestuia, de un membru desemnat de Preşedintele Senatului sau desemnat ad-hoc prin vot de către membrii Senatului prezenţi la şedinţă.
(2) Senatul este legal întrunit în prezenta a cel puţin 2/3 din totalul membrilor săi. La şedinţele Senatului pot participa, fără drept de vot, invitaţi ai Preşedintelui Senatului.
(3) Presedintele Universitatii participa la sedintele Senatului ori de cate ori considera ca este cazul.

Art. 35.
(1) Hotărârile Senatului se iau prin vot nominal deschis. Excepţie fac alegerea structurile de conducere şi alte situaţii decise de Senat, când votul este secret.
(2) Senatul ia hotărâri cu votul favorabil al majorităţii membrilor prezenţi, dacă numărul celor prezenţi reprezintă cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor, cu excepţia situaţiilor în care legea sau Carta prevăd altfel.
(3) Hotărârile Senatului se consemnează în procesul verbal al şedinţei intocmit de catre secretarul Senatului, semnat de Preşedintele de şedinţă, de Secretarul Senatului şi de Secretarul Şef al Universităţii şi au caracter executoriu.
(4) Pentru derularea activităților legate de secretariatul senatului (convocarea ședințelor, transmiterea ordinei de zi, întocmirea proceselor verbale, comunicarea hotărârilor senatului), senatul își alege dintre membrii săi un Secretar al Senatului care colaborează direct cu secretariatul Universității.

Art. 36.
Secretarul Senatului asigură, prin structurile administrative, difuzarea hotărârilor Senatului la nivelul structurilor Universităţii. Aceasta se poate face şi prin posta electronică.

Art. 37.
(1) Membrii Senatului care lipsesc nemotivat la 3 şedinţe ordinare de Senat în timpul unui an universitar îşi pierd calitatea de membru.
(2) Dacă un membru al Senatului dobândeşte o nouă calitate, care atrage după sine neparticiparea sa la lucrările Senatului, este în imposibilitatea de a-şi exercita mandatul, îşi pierde calitatea de membru, sau este pensionat, se va proceda la înlocuirea acestuia, în acelaşi semestru, conform prevederilor metodologiei de alegeri. Art. 38. Atribuţiile Senatului universitar sunt următoarele:
(1) garantează libertatea academică şi autonomia universitară;
(2) elaborează şi adoptă în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta universitară, precum şi regulamentele de funcţionare ale Universităţii, şi orice modificări ulterioare ale acestora;
(3) aprobă Planul Strategic de dezvoltare instituţională şi Planurile Operaţionale, la propunerea Rectorului;
(4) aprobă, la propunerea Consiliului de Administratie şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, structura, organizarea şi funcţionarea Universităţii;
(5) aprobă Proiectul de buget şi execuţia bugetară;
(6) aprobă Metodologiile şi Regulamentele privind organizarea şi funcţionarea universităţii, precum si alte reglementari;
(7) programarea, organizarea, desfăşurarea şi perfecţionarea procesului de învăţământ; stabilirea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice, în acord cu strategiile şi cu standardele naţionale ale dezvoltării învăţământului superior; proiectarea, organizarea şi stabilirea formelor de învăţământ postuniversitar, confirmate prin acreditarea programelor de studiu;
(8) coordoneaza activitatea din universitate prin analiza periodica a diverselor domenii, departamente, comisii din universitate;
(9) coordoneaza intreaga activitate privind intocmirea statelor de functii, ocuparea posturilor vacante si promovarea in ierarhia didactica, pensionare, prelungire, eliberare din functie;
(10) aprobă, la propunerea Rectorului, sancţionarea personalului cu performanţe profesionale slabe, în baza unei metodologii proprii şi a legislaţiei în vigoare;
(11) aprobă planurile de învăţământ elaborate de către Consiliile facultăţilor;
(12) iniţiază demersuri pentru realizarea de consorţii şi fuziuni cu alte universităţi şi institute de cercetare-dezvoltare;
(13) aprobă structura anului universitar si cifra de şcolarizare pentru viitorul an universitar;
(14) confirmă alegerea noilor structuri de conducere, cu excepția rectorului;
(15) aprobă metodologiile de desfasurare a parcursului scolar incepand de la admitere, organizarea si desfasurarea activitatii didactice, finalizarea studiilor, precum si calendarul de desfasurare a acestora;
(16) la propunerea Consiliului de Administratie aprobă cuantumul taxelor de studiu si costurile serviciilor suplimentare;
(17) hotărăşte, pe baza propunerilor Consiliilor facultăţilor sau a Rectorului, înfiinţarea sau desfiinţarea unor Departamente ale Universităţii sau ale Facultăţilor;
(18) aprobă criteriile specifice de acordare a burselor de ajutor social sau de merit, în raport cu veniturile universitatii.
(19) alege şi revocă, prin vot secret, Preşedintele Senatului;
(20) stabileşte cotele de reprezentare ale facultăţilor pentru constituirea noului Senat;
(21) hotărăşte înfiinţarea unor Comisii de specialitate, Consilii, sau alte structuri, cu activitate permanentă sau temporară, cărora le stabileşte compoziţia, modul de funcţionare şi atribuţiile, în funcţie de necesităţi;
(22) elaborează şi aprobă regulamente pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor în Universitate;
(23) aprobă formaţiunile de studiu şi dimensiunile acestora;
(24) aprobă criteriile de performanţă pentru personalul didactic şi de cercetare, precum si mijloace de stimulare;
(25) aprobă înfiinţarea unităţilor de cercetare, a institutelor, a centrelor sau laboratoarelor de cercetare-dezvoltare;
(26) aprobă înfiinţarea societăţilor comerciale, a fundaţiilor sau asociaţiilor;
(27) stabileşte criteriile şi indicatorii de performanţă managerială ale Rectorului şi drepturile şi obligaţiile cuprinse în contractul de management;
(28) demite Rectorul, în condiţiile specificate în Cartă şi în Contractul de Management, dar numai prin procedura prealabilă a Referendumului dacă modalitatea de desemnare a Rectorului este cea prevăzută la art. 209 alin. 1 lit. b din Legea Educației Naționale nr. 1/2011;
(29) demite Decanii, Directorii de departamente şi Directorii structurilor departamentale, din
motive temeinice, în baza procedurii legale;
(30) aprobă acordarea titlului de doctor honoris causa, profesor emerit şi alte distincţii universitare pentru personalităţi din ţară şi străinătate, precum şi acordarea calităţii de membru al comunităţii academice pentru personalităţi recunoscute în plan naţional şi internaţional;
(31) aprobă stabilirea necesităţilor şi politicilor financiare ale universităţii, identificarea şi obţinerea resurselor extrabugetare;
(32) la propunerea Consiliului de administratie aproba Programul de investitii pentru dezvoltarea bazei materiale a universitatii, diversificarea si dotarea cu echipament modern a laboratoarelor, centrelor de cercetare, retelelor informatice, bibliotecii;
(33) aproba Programele de cooperare cu alte institutii de învatamânt superior si de cercetare din tara si strainatate;
(34) aprobă organizarea de manifestări ştiinţifice, culturale şi sportive.
(35) aprobă însemnele si simbolurile proprii ale Universitatii;
(36) hotaraste înfiintarea de structuri consultative formate din reprezentanti ai mediului economic si personalitati din mediul academic cultural si profesional extern;

PROGRAMAREA ŞEDINŢELOR DE SENAT ŞI TEMATICA PROPUSĂ

DATASUBIECTE ORDINE DE ZIOBS.
OCTOMBRIEÎnmatricularea studenţilor din anul I
Exmatriculare studenţi pentru nepromovarea în an superior
Posturi didactice scoase la concurs
Aprobare titluri lucrări de licenţă la cele două facultăţi
Aprobare rapoarte (de audit financiar extern; raportul comisiei de audit academic intern; raportul comisiei de consiliere şi orientare în carieră)
Aprobare Metodologii şi proceduri revizuite ale UAI
Comunitate academică: Organizarea Sesiunii Ştiinţifice a Institutului “Ioan Hăulică”
Aprobarea planului de cercetare pe universitate
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentu anul
NOIEMBRIEDiscuţii şi aprobarea execuţiei bugetare a UAI
Discutii privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare posture didactice
DECEMBRIEAprobarea Raportului de Cercetare Ştiințifică
Organizarea Congresului International „Pregatim viitorul promovand excelenta”
IANUARIEAprobarea Calendarului desfășurării examenului de Admitere, condițiile și documentele necesare înscrierii, tematica și bibliografía examenului de admitere
Aprobarea componenţei Comisiilor de organizare a Admiterii
Aprobarea raportului privind autoevaluarea si evaluarea cadrelor didactice de catre managementul universitar
Discutii și aprobarea examenului de finalizare a studiilor la Facultatea de Științe ale Comunicării
Raportul privind autoevaluarea și evaluarea cadrelor didactice de către managementul universitar
Diverse:
Comunitate academica:
- Zilele universitatii Apollonia din Iasi
- Sesiunea stiintifica studenteasca
- Congresul Internațional “Pregătim viitorul promovând excelența”
• Activitate studenți
• Activitate CEAC
• Activitate didactică
FEBRUARIEValidarea rezultatelor obtinute in urma desfasurarii concursului pentru ocupare posture didactice
Diverse:
- Zilele universitatii Apollonia din Iasi
- Sesiunea stiintifica studenteasca
- Congresul Internațional “Pregătim viitorul promovând excelența”
• Probleme studentesti
• Probleme didactice
• Probleme financiar contabile
MARTIEAprobarea organizării și desfășurării examenului de finalizare a studiilor la Facultatea de Medicină Dentară
- documentele necesare inscrierii
- tematica pentru concursul de licenta
- bibliografia
- calendar
Aprobarea structurii anului universitar
Discutii privind Planurile de Invatamant la Universitatea Apollonia din Iași : Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Științe ale Comunicării.
Diverse:
- Comunitate academică
- Probleme studențesti
- Probleme didactice
- Probleme financiar-contabil
APRILIEAprobarea planuri de invatamant la la Universitatea Apollonia din Iași : Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Științe ale Comunicării
Discuții privind Statul de funcții pentru anul universitar următor
Bilanțul Universității Apollonia din Iași
Aprobarea taxelor de studiu și a taxelor adiționale pentru diferite servicii pentru anul universitar următor
Raportul anual al Rectorului Universităţii Apollonia din Iaşi
Diverse:
- Comunitate academică
- Probleme studențesti
- Probleme didactice
MAIPropuneri stat de funcții la Universitatea Apollonia din Iași : Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Științe ale Comunicării.
Prezentarea si aprobarea Raportului de audit financiar extern
Diverse:
- Comunitate academică
- Probleme studențesti
- Probleme didactice
- Probleme financiar-contabil
IUNIEPregătirea admiterii
Aprobare state de funcții pentru anul universitar următor
Diverse:
- Comunitate academică
- Probleme studențesti
- Probleme didactice
- Probleme financiar-contabil
IULIEAprobarea Raportului de audit intern
Validarea rezultatelor de licență - sesiunea din vară– la Universitatea Apollonia din Iași : Facultatea de Științe ale Comunicării
Admiterea - sesiunea de vara- la Universitatea Apollonia din Iași : Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Științe ale Comunicării
Diverse:
- Comunitate academică
- Probleme studențesti
- Probleme didactice
- Probleme financiar-contabil
SEPTEMBRIEValidare rezultate licenta Facultatea de Medicina dentara
Propunerea, analiza şi aprobarea “Tematicii ședintelor de senat a Universității Apollonia din Iași” pentru anul universitar următor
Prezentarea si aprobarea Raportului privind evaluarea si asigurarea calitatii in Universitatea Apollonia pentru anul universitar anterior
Propunere și aprobarea comisilor de lucru ale senatului Universității Apollonia din Iași pentru anul universitar urmator
Dezbaterea si validarea documentelor comisiei CEAC a Universității Apollonia din Iași pentru anul universitar următor; componența comisiei CEAC și a structurilor operaționale ale CEAC facultăți; Planul operațional CEAC, fișe evaluare (fișă autoevaluare și evaluare multicriterială anuală a cadrelor didactice, fișă evaluare colegială, chestionar evaluare cadre didactice de către studenți)
Prezentarea si aprobarea Planului operational al Universitatii pentru anul universitar următor
Discutii si reaprobare regulamente și proceduri
Discuții și aprobare listă cadre didactice asociate la Universitatea Apollonia din Iași
Discuții și aprobare privind prelungirea activității cadrelor didactice titulare și asociate cu vârstă de peste 65 de ani la Universitatea Apollonia din Iași
Discuții și aprobare norma didactică maxima pentru cadrele didactice la Universitatea Apollonia din Iași
Aprobarea Statelor de Funcții pentru anul universitar următor
Diverse:
Pregătirea anului universitar
Probleme didactice: pregătirea materialelor didactice necesare desfășurării actului didactic

Hotărârile Senatului UAI din data de 15 aprilie 2022

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului Rectorului privind starea Universității pentru anul 2021
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți
 3. Hotărâre cu privire la aprobarea taxelor de studii și taxele adiționale pentru diferite servicii aferente anului universitar 2022-2023
 4. Hotărâre cu privire la aprobarea schimbării denumirii Departamentului de Relaţii Internaţionale în ,,Oficiul de Relaţii Internaţionale”
 5. Hotărâre cu privire la numirea doamnei Lect. univ. dr. Irina Petrucă în funcţia de responsabil al Oficiului de Relaţii Internaţionale
 6. Hotărâre cu privire la modificarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate și a Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate.

 

Hotărârile Senatului UAI din data de 30 martie 2022

 1. Hotărâre cu privire la aplicarea unor recomandări ale ARACIS în planul de învățământ al programului de studii Balneofiziokinetoterapie și recuperare, pentrui anul universitar 2021-2022:

An II 

Nursing general si de recuperare DD

Elemente de terapia durerii DD

An III

Reumatologie/Recuperarea in patologia reumatologica DD/DS 28/42 din care 7/14 Reumatologie si 21/28 Recuperare in patologia reumatologica

Neurologie/Recuperarea in patologia neurologica DD/DS 28/42 din care 7/14 Neurologie si 21/28 Recuperare in  patologia neurologica

Semiologie Chirurgicala. Chirurgie generala. Recuperare postoperatorie DD/DS 28/28 din care 14/14 Semiologie Chirurgicala. Chirurgie generala si 14/14 Recuperare postoperatorie

Introducerea Disciplinei de Sanatate publica si management sanitar la anul 3 modul 4 – 14/21

Introducerea a 21 ore de lpuri la optionalele de la anul 2 , modulul 4 – Etica si integritate academica/Marketingul serviciilor de sanatate

Introducerea a 21 ore de lpuri la optionalele de la anul 3, modulul 4 –Terapii  alternative si complementare in BFKTR/ Strategii antiaging in Bfktr

Introducerea unui pachet de optionale la anul 1, modulul 4 cu 14/21 ore fiecare :Programare si planificare in recuperarea medicala/ kinetoprofilaxie in obstetrica

Introducerea Practicii de vara la anul 3 – 120 ore

 

Hotărârile Senatului UAI din data de 11 februarie 2022

 1. Validarea rezultatului concursului de ocupare a postului didactic de ASISTENT UNIVERSITAR pe perioadă nedeterminată, corespunzător poziției nr. 33 din statul de funcții al Facultății de Medicină Dentară, constând în desemnarea drept câștigător și, pe cale de consecință, ocupant al postului în speță, a candidatei ALINA CĂTĂLINA IVANOV.
 2. Validarea rezultatului concursului de ocupare a postului didactic de ASISTENT UNIVERSITAR pe perioadă nedeterminată, corespunzător poziției nr. 34 din statul de funcții al Facultății de Medicină Dentară, constând în desemnarea drept câștigător și, pe cale de consecință, ocupant al postului în speță, a candidatei IOANA AȘTEFANEI.
 3. Validarea rezultatului concursului de ocupare a postului didactic de ASISTENT UNIVERSITAR pe perioadă nedeterminată, corespunzător poziției nr. 35 din statul de funcții al Facultății de Medicină Dentară, constând în desemnarea drept câștigător și, pe cale de consecință, ocupant al postului în speță, a candidatei GABRIELA TURCU.
 4. Validarea rezultatului concursului de ocupare a postului didactic de ASISTENT UNIVERSITAR pe perioadă nedeterminată, corespunzător poziției nr. 21 din statul de funcții al Facultății de Medicină Dentară, constând în desemnarea drept câștigător și, pe cale de consecință, ocupant al postului în speță, a candidatului CĂLIN ȘTEFAN PĂDURARU.
 5. Validarea rezultatului concursului de ocupare a postului didactic de ȘEF LUCRĂRI pe perioadă nedeterminată, corespunzător poziției nr. 11 din statul de funcții al Facultății de Medicină Dentară, constând în desemnarea drept câștigător și, pe cale de consecință, ocupant al postului în speță, a candidatului CRISTIAN MIHALACHE

 

Hotărârile Senatului UAI din data de 27 ianuarie 2022

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului privind autoevaluarea cadrelor didactice și evaluarea de către managementul universitar
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea Calendarului desfășurării examenului de admitere 2022-2023, condițiilor și documentelor necesare înscrierii, tematicii și bibliografíei examenului de admitere la Facultatea de Medicină Dentară.
 3. Hotărâre cu privire la aprobarea Calendarului desfășurării examenului de admitere 2022-2023, condițiilor și documentelor necesare înscrierii, tematicii și bibliografíei examenului de admitere la Facultatea de Științe ale Comunicării.
 4. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei Comisiilor de Organizare a Admiterii pentru anul universitar 2022-2023, la Facultatea de Medicină Dentară.
 5. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei Comisiilor de Organizare a Admiterii pentru anul universitar 2022-2023, la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării
 6. Hotărâre cu privire la organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor la Facultatea de Ştiințe ale Comunicării, promoția 2022, pentru programele de studii: Comunicare și Relații Publice și Jurnalism.

Se aprobă Calendarul desfășurării examenului de finalizare a studiilor la

Facultatea de Științe ale Comunicării:

Sesiunea februarie: 7,9, 10 februarie 2022

Sesiunea iulie: 5,7,8 iulie 2022

 1. Hotărâre cu privire la aprobă componenţa Comisiei pentru organizarea examenului de finalizare a studiilor la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării:

Președinte: Prof.dr. Dumitru POPA

Membri: Conf.dr. Paul GORBAN

Conf.dr. Mihai LUCHIAN

Secretar: Lect.dr. Maria FLOREA

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de autoevaluare instituțională pentru ARACIS în limba română și limba engleză.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului pentru programele de studii Tehnică Dentară și Comunicare și Relații Publice
 3. Hotărâre cu privire la aprobarea declanşării procedurii de alegere a unui nou membru in Senat pentru locul vacant atribuit studenților de la programul de studii Balneofiziokinetoterapie și Recuperare.

 

Hotărârile Senatului UAI din data de 9 decembrie  2021

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Componenţei nominale a Comisiilor de concurs pentru următoarele posturi didactice

Asistent universitar, pozitia 21, la următoarele disciplinele : Anatomie 1 ; Embriologie ; Anatomie II ; Biologie celulara si moleculara; Histologie. Citologie ; Histologie. Anatomie patologica, la Universitatea Apollonia din Iaşi, Facultatea de Medicina Dentara, Departamentul  Discipline Didactice Preclinice, pentru anul universitar 2021 – 2022:

Preşedinte:  

Prof. univ. dr. Leonard Ionut Atanase – Universitatea „Apollonia” din Iasi

Membri:

Conf. dr. Gabriela Mihalache – Universitatea „Apollonia” din Iasi

Conf. dr. Alexandru Patrascu – Universitatea „Apollonia” din Iasi

S.L. dr. Oana Maria Daraba – Universitatea „Apollonia” din Iasi

Secretar:

Asist. univ. drd. Emanuel Stavarache – Universitatea „Apollonia” din Iasi

 

Sef lucrari, pozitia 11, la următoarele disciplinele: Odontoterapie restauratoare I ; Odontoterapie restauratoare II ; Tehnologia protezelor dentare fixe, la Universitatea Apollonia din Iaşi, Facultatea de Medicina Dentara, Departamentul  Discipline Didactice Clinice, pentru anul universitar 2021 – 2022:

Preşedinte:  

Conf. dr. Mihaela Papusa Vasiliu – Universitatea „Apollonia” din Iasi

Membri:

S.L. dr. Smaranda Nazarie – Universitatea „Apollonia” din Iasi

S.L. dr. Diana Gheban – Universitatea „Apollonia” din Iasi

S.L. dr. Daniela Tomita – Universitatea „Apollonia” din Iasi

Secretar:

Asist. univ. drd. Codrin Paul Fuioaga – Universitatea „Apollonia” din Iasi

 

Asistent universitar, pozitia 33 la următoarele discipline: Ingrijiri calificate in chirurgie ; Ingrijiri la domiciliu. Nursing comunitar ; Ingrijiri calificate in boli infectioasa ; Nursing clinic II, la Universitatea Apollonia din Iaşi, Facultatea de Medicina Dentara, Departamentul  Discipline Didactice Clinice, pentru anul universitar 2021 – 2022:

Preşedinte:  

Prof. univ. dr. Leonard Ionut Atanase – Universitatea „Apollonia” din Iasi

Membri:

Conf. dr. Gabriela Mihalache – Universitatea „Apollonia” din Iasi

Conf. dr. Carmen Grierosu – Universitatea „Apollonia” din Iasi

Conf. dr. Alexandru Patrascu – Universitatea „Apollonia” din Iasi

Secretar:

Asist. univ. drd. Emanuel Stavarache – Universitatea „Apollonia” din Iasi

 

Asistent universitar, pozitia 34, la următoarele discipline: Ingrijiri calificate ale bolnavului critic; Ingrijiri paliative. Oncologie medicala; Neurologie. Ingrijiri calificate in neurologie, la Universitatea Apollonia din Iaşi, Facultatea de Medicina Dentara, Departamentul  Discipline Didactice Clinice, pentru anul universitar 2021 – 2022:

Preşedinte:  

Prof. univ. dr. Leonard Ionut Atanase – Universitatea „Apollonia” din Iasi

Membri:

Conf. dr. Gabriela Mihalache – Universitatea „Apollonia” din Iasi

Conf. dr. Carmen Grierosu – Universitatea „Apollonia” din Iasi

Conf. dr. Alexandru Patrascu – Universitatea „Apollonia” din Iasi

Secretar:

Asist. univ. drd. Emanuel Stavarache – Universitatea „Apollonia” din Iasi

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetare pe anul universitar 2020-2021.

 

Hotărârile Senatului UAI din data de 11 noiembrie  2021

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea solicitarea actualizării și validării calificării și introducerea în RNCIS  a programelor de studii universitare Medicină Dentară, Tehnică Dentară, Asistență Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Comunicare și relații publice, Jurnalism.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea validării calificării și introducerii în RNCIS a programului de master Comunicare instituțională.
 3. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de cercetare al UAI pe anul 2021.
 4. Hotărâre cu privire la aprobarea întocmirii rapoartelor de autoevaluare instituțională în vederea schimbării calificativului:
 • Raportul de autoevaluare instituțională
 • Raportul de autoevaluare instituțională în limba engleză
 • Raportul de autoevaluare a programului de studii Tehnică Dentară
 • Raportul de autoevaluare a programului de studii Comunicare și relații publice
 • Raportul studenților.

 

Hotărârile Senatului UAI din data de 5 octombrie 2021

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de autoevaluare internă în vederea acreditării programului de studii Balneofiziokinetoterapie și recuperare de către ARACIS.

 

Hotărârile Senatului UAI din data de 5 octombrie 2021

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit financiar intern pentru anul universitar 2020-2021.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit financiar extern 2020-2021.
 3. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului comisiei de audit academic intern pentru anul 2020-2021.
 4. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului comisiei de consiliere și orientare în carieră pentru anul universitar 2020-2021. Raportul privind analiza gradului de satisfacție a studenților pentru anul universitar 2020-2021
 5. Hotărâre cu privire la aprobarea metodologiilor/regulamentelor și procedurilor revizuite ale Universităţii Apollonia din Iaşi.
 6. Hotărâre cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a următoarelor posturi didactice vacante pentru anul universitar 2021-2022, la Facultatea de Medicină Dentară:

DEPARTAMENTUL DISCIPLINE DIDACTICE PRECLINIC

Asistent universitar, poziţia 21, disciplinele : Anatomie 1. Embriologie; Anatomie II; Biologie celulară si moleculara; Histologie. Citologie; Histologie.Anatomie patologica.

DEPARTAMENTUL DISCIPLINE DIDACTICE CLINICE

Şef lucrări doctor, poziţia 11, disciplinele: Odontoterapie restauratoare I; Odontoterapie restauratoare II; Tehnologia protezelor dentare fixe.

Asistent universitar, poziţia 33, disciplinele: Ingrijiri calificate in chirurgie; Ingrijiri la domiciliu.Nursing comunitar; Ingrijiri calificate in boli infecţioase; Nursing  clinic II.

Asistent universitar, poziţia 34, disciplinele: Ingrijiri calificate ale bolnavului critic; Ingrijiri paliative. Oncologie medicala; Neurologie. Ingrijiri calificate in neurologie.

Asistent universitar, poziţia 35, disciplinele: Medicina interna. Endocrinologie; Medicina interna si specialitati medicale; Ingrijiri calificate in endocrinologie,diabet si boli de nutritie.

 

Hotărârile Senatului UAI din data de 28 septembrie 2021

 1. Hotărâre cu privire la validarea rezultatelor alegerilor organizate de Biroul electoral al Universităţii Apollonia din Iași în data de 20.09.2021, pentru ocuparea celor 2 locuri vacante de membru în Senatul universitar atribuite Facultății de Medicină Dentară, astfel:
 • dr. Liviu STAFIE
 • Șef lucrări dr. Cosmin MIHAI

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea rezultatelor obținute la examenul de finalizare a studiilor organizat în sesiunea septembrie 2021, Facultatea de Medicină Dentară. Promovabilitatea la examenul de licență a fost de 100% pentru următoarele programul de studii Tehnică Dentară.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea tematicii ședințelor de Senat a Universității Apollonia din Iași pentru anul universitar 2021/2022.
 3. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor de lucru ale Senatului universitar pentru anul universitar 2021/2022.
 4. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței comisiei CEAC și a structurilor operaționale ale CEAC pentru fiecare facultate, pentru anul universitar 2021/2022.
 5. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului operațional al Universității pentru anul universitar 2021/202.
 6. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului strategic al Universității pentru anul universitar 2021/2022
 7. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului C.E.A.C. pe anul universitar 2020/2021.
 8. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de cercetare al UAI pentru anul universitar 2021/2022.
 9. Hotărâre cu privire la aprobarea Statele de funcții pentru anul universitar 2021/2022.

 

Hotărârile Senatului UAI din data de 13 septembrie 2021

 1. Hotărâre cu privire la validarea rezultatelor obținute la examenul de finalizare a studiilor organizat în sesiunea septembrie 2021, Facultatea de Medicină Dentară. Promovabilitatea la examenul de licență a fost de 100% pentru următoarele programe de studii: Medicină Dentară, Balneofiziokinetoterapie și Recuperare, Asistență Medicală Generală.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea Calendarului alegerilor pentru ocuparea a 2 locuri vacante de membru în Senatul universitar atribuite Facultății de Medicină Dentară.

 

Hotărârile Senatului UAI din data de 12 iulie 2021

 1. Hotărâre cu privire la validarea rezultatelor la examenul de finalizare a studiilor la Facultatea de Științe ale Comunicării.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de evaluare a programului de studii Asistență Medicală Generală și Comunicare, Relații publice și Jurnalism.
 3. Hotărâre cu privire la validarea rezultatului concursului de ocupare a postului didactic de ȘEF DE LUCRĂRI pe perioadă nedeterminată, corespunzător poziției nr. 12 din statul de funcții al Facultății de Medicină Dentară, constând în desemnarea drept câștigător și, pe cale de consecință, ocupant al postului în speță, a candidatului COZMIN MIHAI.

Hotărâre cu privire la validarea rezultatului examenului de promovare pentru postul didactic de CONFERENȚIAR pe perioadă nedeterminată, corespunzător poziției nr. 13 din statul de funcții al Facultății de Medicină Dentară, constând în desemnarea drept câștigător și, pe cale de consecință, ocupant al postului în speță, a candidatului LIVIU STAFIE.

Hotărâre cu privire la validarea rezultatului examenului de promovare pentru postul didactic de CONFERENȚIAR pe perioadă nedeterminată, corespunzător poziției nr. 14 din statul de funcții al Facultății de Medicină Dentară, constând în desemnarea drept câștigător și, pe cale de consecință, ocupant al postului în speță, a candidatului EVA LUCIAN.

Hotărâre cu privire la validarea rezultatului examenului de promovare pentru postul didactic de CONFERENȚIAR pe perioadă nedeterminată, corespunzător poziției nr. 9 din statul de funcții al Facultății de Științe ale Comunicării, constând în desemnarea drept câștigător și, pe cale de consecință, ocupant al postului în speță, a candidatului IOAN ALEXANDRU.

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți pentru anul universitar 2020-2021.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului privind evaluările colegiale inter și intradepartamentale pentru anul universitar 2020-2021.

 

Hotărârile Senatului UAI din data de 24 iunie 2021

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării Comisiei de examen de promovare în cariera didactică pentru postul didactic de Conferenţiar universitar, poziţia 13, disciplinele: Sănătate publică.Management sanitar; Aspecte juridice ale profesiei. Legislaţie socială şi sanitară; Promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate, la Universitatea Apollonia din Iaşi, Facultatea de Medicina Dentara, Departamentul Preclinic, pentru anul universitar 2020 – 2021, după cum urmează:

Presedinte: Prof. dr. Leonard Ionut Atanase

Membri: Prof. dr. Stanislav Groppa – UMF “N. Testemiteanu”, Chisinau, Moldova

Prof. dr. Paul Sarbu – UMF, Iasi

Conf. dr. Mihaela Moscu – UMF, Iasi

Conf. dr. Letitia Duceac

Supleant: – Prof. dr. Carmen Stadoleanu

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de autoevaluare a programelor de studii Tehnică Dentară, Medicină Dentară și Balneofiziokinetoterapie și Recuperare, din cadrul Facultății de Medicină Dentară.

 

Hotărârile Senatului UAI din data de 20 mai 2021

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiei de examen de promovare în cariera didactică pentru următoarele posturi didactice:

Profesor universitar, poziţia 5, disciplinele: Epidemiologie; Epidemiologie; Igiena; Medicina preventiva si epidemiologie, la Universitatea Apollonia din Iaşi, Facultatea de Medicina Dentara, Departamentul  Discipline Didactice Preclinice, pentru anul universitar 2020 – 2021:

Presedinte: Prof.dr. LiLiana Sachelarie

Membri: Prof.dr. Xenia Patras

Prof. dr. Doina Azoicai – UMF Iasi

Prof. dr. Catalina Mihaela Luca – UMF Iasi

Prof. dr. Marinela Arbune – Universitatea Dunarea de Jos, Galati

Supleant: – Prof. dr. Carmen Stadoleanu

Conferenţiar universitar, poziţia 14disciplinele: Neurologie și neurochirurgie; Îngrijiri calificate în spec. chir.: Neurochirurgie; Neurologie și neuroreabilitare;  Promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate, la Universitatea Apollonia din Iaşi, Facultatea de Medicina Dentara, Departamentul  Clinic, pentru anul universitar 2020 – 2021:

Presedinte: Prof. dr. Leonard Ionut Atanase

Membri: Prof. dr. Stanislav Groppa – UMF “N. Testemiteanu”, Chisinau, Moldova

Prof. dr. Paul Sarbu – UMF, Iasi

Conf. dr. Mihaela Moscu – UMF, Iasi

Conf. dr. Letitia Duceac

Supleant: – Prof. dr. Carmen Stadoleanu

 

Conferenţiar universitar, poziţia 13, disciplinele: Sănătate publică.Management sanitar; Aspecte juridice ale profesiei. Legislaţie socială şi sanitară; Promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate, la Universitatea Apollonia din Iaşi, Facultatea de Medicina Dentara, Departamentul  Clinic, pentru anul universitar 2020 – 2021:

Presedinte: Prof. dr. Carmen Stadoleanu

Membri: Prof. dr. Liliana Sachelarie

Sldr. Teodor  Marcel Stoenescu

SL dr. Maria Roman

Secretar: Asist. Drd. Alexandru Armenia

 

Conferenţiar universitar, poziţia 9, disciplinele: Tehnici de lucru specializate în radio; Presa și actualitatea; Metode de cercetare în științele sociale, la Universitatea Apollonia din Iaşi, Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării, Departamentul  Comunicare, Relaţii Publice şi Jurnalism, pentru anul universitar 2020 – 2021:

Presedinte: Popa Dumitru

Membri: Prof. univ. dr. Mihail Orzeata

Prof. univ. dr. Elena Prus – ULIM Chisinau

Prof univ dr Georgeta Stepanov – Univ de Stat Chisinau

Conf. univ. dr. Andrei Dumbraveanu – Univ de Stat Chisinau

Supleant: – Prof. dr. Carmen Stadoleanu

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiei de concurs pentru postul didactic de Şef lucrări, poziţia 12, disciplinele: Psihiatrie, Psihiatrie, Îngrijirea pacienţilor cu tulburări în sfera sănătăţii mintale, la Universitatea Apollonia din Iaşi, Facultatea de Medicină Dentară, Departamentul Clinic, pentru anul universitar 2020 – 2021:

Presedinte: Prof. dr. Carmen Stadoleanu

Membri: Prof. dr. Liliana Sachelarie

Sldr. Teodor  Marcel Stoenescu

SL dr. Maria Roman

Secretar: Asist. Drd. Alexandru Armenia

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiei de selecție Erasmus:

Președinte comisie de selecție: Prof. dr. Leonard Atanase

Membrii comisiei de selecție:

Prof. dr. Carmen Stadoleanu

Adina Salavastru

Secretar: Alexandra Gheorghiu

 

Hotărârile Senatului UAI din data de 21 aprilie 2021

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului  anual al Rectorului Universităţii Apollonia din Iaşi, prezentat în conformitate cu toate prevederile art. 130 alin. (2) si (3) din Legea Educatiei nr.1/2011.

 

Hotărârile Senatului UAI din data de 18 martie 2021

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării examenului de finalizare a studiilor la Facultatea de Medicină Dentară, Promoția 2021 pentru programele de studii: Medicină Dentară, Tehnică Dentară, Asistenţă Medicală Generală şi Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea Structurii anului universitar 2021-2022 pentru Universitatea Apollonia din Iași.
 3. Hotărâre cu privire la aprobarea taxelor de studiu și taxelor adiționale pentru diferite servicii aferente anului universitar 2021-2022.
 4. Hotărâre cu privire la validarea rezultatului alegerilor organizate de către Biroul electoral al Universităţii Apollonia din Iași, privind funcția de membru al Senatului universitar, în persoana doamnei Șef lucrări dr. Daniela Luminița ICHIM de la Facultatea de Medicină Dentară.
 5. Hotărâre cu privire la validarea rezultatului alegerilor pentru funcția de Secretar al Senatului Universității Apollonia din Iaşi:drd. Alexandru ARMENIA.
 6. Hotărâre cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a următorului post didactic vacant pentru anul universitar 2020-2021, la Facultatea de Medicină Dentară:

DEPARTAMENTUL CLINIC

Conferenţiar vacant, poziţia 14, disciplinele: Neurologie și neurochirurgie; Îngrijiri calificate în spec. chir.: Neurochirurgie; Neurologie și neuroreabilitare;  Promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate.

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării simulării examenului de licență pentru anul universitar 2021-2022.

 

Hotărârile Senatului UAI din data de 11 februarie 2021

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea revizuirii Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în cadrul Universității Apollonia din Iași, în urma completării/modificării Ordinului nr. 6.102/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, anexată la prezenta hotărâre.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea revizuirii Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor Universității Apollonia din Iași, în urma completării/modificării Ordinului nr. 6.125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, anexată la prezenta hotărâre.
 3. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de măsuri pentru buna desfășurare a activității didactice în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021.
 4. Hotărâre cu privire la validarea rezultatului concursului de ocupare a postului didactic de ASISTENT UNIVERSITAR pe perioadă nedeterminată, corespunzător poziției nr. 18 din statul de funcții al Facultății de Științe ale Comunicării, constând în desemnarea drept câștigător și, pe cale de consecință, ocupant al postului în speță, a candidatei RISTEA GEORGIANA ALINA.
 5. Hotărâre cu privire la validarea rezultatului concursului de ocupare a postului didactic de ŞEF LUCRĂRI pe perioadă nedeterminată, corespunzător poziției nr. 18 din statul de funcții al Facultății de Medicină Dentară, constând în desemnarea drept câștigător și, pe cale de consecință, ocupant al postului în speță, a candidatului ROMAN MARIA.
 6. Hotărâre cu privire la validarea rezultatelor examenului de finalizare a studiilor la programul de studii Asistență Medicală Generală.
 7. Hotărâre cu privire la aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a alegerilor în urma vacantării unui loc din partea Facultății de Medicină Dentară în Senatul universitar.
 8. Hotărâre cu privire la aprobarea organizării examenului de promovare în cariera didactică pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pentru anul universitar 2020-2021, la Facultatea de Medicină Dentară:

DEPARTAMENTUL DISCIPLINE DIDACTICE PRECLINICE

Profesor universitar, poziţia 5, disciplinele : Epidemiologie, Epidemiologie, Igiena, Medicina preventiva si epidemiologie.

DEPARTAMENTUL DISCIPLINE DIDACTICE CLINICE

Conferenţiar universitar, poziţia 3, disciplinele : Sănătate publică.Management sanitar, Aspecte juridice ale profesiei.Legislaţie socială şi sanitară, Promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate.

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a următorului post didactic vacant pentru anul universitar 2020-2021, la Facultatea de Medicină Dentară:

Şef lucrări, poziţia 12, disciplinele: Psihiatrie, Psihiatrie, Îngrijirea pacienţilor cu tulburări în sfera sănătăţii mintale.

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea organizării examenului de promovare în cariera didactică pentru ocuparea următorului post vacant pentru anul universitar 2020-2021, la Facultatea de Științe ale Comunicării:

DEPARTAMENTUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI JURNALISM

Conferenţiar universitar, poziţia 9, disciplinele: Tehnici de lucru specializate în radio, Presa și actualitatea, Metode de cercetare în științele sociale.

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea ca domnul asist.drd. Alexandru Armenia să asigure interimatul funcției de secretar al Senatului UAI, în urma retragerii doamnei asist. drd. Oana Cucoveică, până la data alegerii unui nou secretar.

 

Hotărârile Senatului UAI din data de 10 decembrie 2020

 1. Hotărârea cu privire la componenţa nominală a Comisiei de concurs  pentru ocuparea următoarelor posturi didactice

Şef lucrări, poziția 18, disciplinele : Ştiinţe comportamentale.Psihologie medicalăPsihologie medicalăComunicare medicalaȘtiințele comportamentului. Psihologie medicală. SociologieŞtiinţe comportamentale, la Universitatea Apollonia din Iaşi, Facultatea de Medicina Dentara, Departamentul  Discipline Didactice Preclinice, pentru anul universitar 2020 – 2021:

Presedinte: Prof. Dr. Leonard Ionut Atanase

Membri: Prof. Dr. Liliana Sachelarie

Prof. Dr. Carmen Stadoleanu

Conf. Dr. Mihaela-Papusa Vasiliu

Secretar: Asist. drd. Emanuel Stavarache

Asistent universitar, poziția 18, disciplinele: Elaborarea de produs de PREtică, Etică, Legislație în domeniul comunicării, Legislație în domeniul comunicării, Deontologie profesională, Deontologie profesională, Redactarea materialelor de relaţii publice, Cercetare, Practica de specialitate, la Universitatea Apollonia din Iaşi, Facultatea de Științe ale Comunicării, Departamentul  de Comunicare, relații publice și jurnalism, pentru anul universitar 2020 – 2021:

Presedinte: Prof. Dr. Dumitru Popa

Membri: Conf. Dr. Cristina Dascalu

Conf. Dr. Mihai Luchian

Lector dr. Irina Petruca

Secretar: Asist. dr. Simona Stancu

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetare pe anul universitar 2019-2020.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului  de cercetare al UAI pe anul 2020.
 3. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de evaluare internă a programului de studii Tehnologii protetice digitale în vederea acreditării unui nou domeniu de masterat în cadrul Facultății de Medicină Dentară

Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de evaluare internă a programului de studii Comunicare în administrația publică în vederea acreditării unui nou domeniu de masterat în cadrul Facultății de Științe ale Comunicării.

 

Hotărârile Senatului UAI din data de 02 octombrie 2020

 1. Hotărâre cu privire la lista cadrelor didactice asociate din cadrul Universității Apollonia din Iași, pentru anul universitar 2020-2021
 2. Hotărâre cu privire la prelungirea activității cadrelor didactice titulare și asociate cu vârsta de peste 65 de ani,.
 3. Hotărâre cu privire la norma didactică pentru maximum 16 ore/săptămână, potrivit art. 287, alin. (2) din Legea educaţiei naţionale, nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Hotărâre cu privire la Statele de funcții pentru anul universitar 2020-2021.
 5. Hotărâre cu privire la înmatricularea studenților din anul I de studiu în anul universitar 2020-2021 pentru cele două facultăți ale Universității Apollonia din Iași.
 6. Hotărâre cu privire la scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice vacante pentru anul universitar 2020-2021, la Facultatea de Medicină Dentară:

DEPARTAMENTUL PRECLINIC

Profesor, poziția 5, disciplinele: Epidemiologie, Epidemiologie, Igiena, Medicina preventiva si epidemiologie

Şef lucrări, poziţia 18, disciplinele: Ştiinţe comportamentale.Psihologie medicală, Psihologie medicală, Comunicare medicala, Științele comportamentului. Psihologie medicală. Sociologie, Ştiinţe comportamentale

DEPARTAMENTUL CLINIC

Conferenţiar, poziţia 13, disciplinele: Sanatate publica.Management sanitar, Aspecte juridice ale profesiei.Legislatie sociala si sanitara, Promovarea sanatatii si educatie pentru sanatate.

Conferenţiar, poziţia 14, disciplinele: Neurologie și neurochirurgie, Ingrijiri calificate in spec. chir.: Neurochirurgie, Neurologie și neuroreabilitare, Promovarea sanatatii si educatie pentru sanatate.

 1. Hotărâre cu privire la scoaterea la concurs a următorului post didactic vacant pentru anul universitar 2020-2021, la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării:

DEPARTAMENTUL DE COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI JURNALISM

Asistent universitar, poziţia 18, disciplinele: Elaborarea de produs de PR, Etică, Etică, Legislație în domeniul comunicării, Legislație în domeniul comunicării, Deontologie profesională, Deontologie profesională, Redactarea materialelor de relaţii publice, Cercetare, Practica de specialitate.

 1. Hotărâre cu privire la Planul de cercetare al UAI pentru anul universitar 2020-2021.
 2. Hotărâre cu privire la Planul strategic de cercetare al UAI pentru perioada 2020-2024.
 3. Hotărâre cu privire la titlurile lucrărilor de licenţă pentru promoţia 2021 a Facultăţii de Medicină Dentară pentru toate programele de studiu.
 4. Hotărâre cu privire la titlurile lucrărilor de licenţă pentru promoţia 2021 a Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării.
 5. Hotărâre cu privire la bugetul de venituri şi cheltuieli al Universităţii Apollonia din Iaşi, pentru anul universitar 2020-2021
 6. Hotărâre cu privire la metodologiile/ regulamentele și procedurile revizuite ale Universităţii Apollonia din Iaşi.
 7. Hotărâre cu privire la componența Comisiilor de lucru ale Universității Apollonia din Iași pentru anul universitar 2020-2021.

Hotărârile Senatului UAI din data de 21 septembrie 2020

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Comisia pentru supravegherea spaţiilor Universităţii Apollonia din Iaşi în vederea asigurării condiţiilor optime în perioada pandemiei de COVID-19

Asist.univ.drd. Corina Budău – responsabil pe Universitate

Asist.univ.drd. Emanuel Stavarache – responsabil sediul din str. Păcurari nr. 11

Psiholog Ilinca Manoliu – sediul din str. Gării nr. 8

Şef lucr.dr. Laura Ecaterina Romila – sediul din bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 2

Lect.dr. Marius Hriscu – responsabil Str. Zmeu nr. 2

Art. 2. Membrii comisiei au următoarele responsabilităţi:

 1. Organizarea spaţiilor în care se desfăşoară activităţile didactice, cu o dispunere a locurilor ocupate (în măsura posibilului), astfel încât să se asigure distanţarea fizică de 1 metru între studenţi/cursanţi, precum şi între aceştia şi cadrul didactic sau dotarea cu separator în situaţia în care distanţarea fizică nu poate fi asigurată
 2. Stabilirea circuitelor funcţionale;
 3. Organizarea spaţiilor de recreere;
 4. Evaluarea necesarului de resurse umane;
 5. Asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;
 6. Asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru studenţi/cursanţi şi personal;
 7. Instruirea personalului auxiliar pentru aplicarea planului de măsuri, în conformitate cu PROCEDURA PRIVIND INSTITUIREA DE MĂSURI SANITARE ŞI DE PROTECŢIE ÎN UNIVERSITATEA APOLLONIA DIN IAŞI ÎN PERIOADA PANDEMIEI DE COVID-19.
 8. Hotărâre cu privire la aprobarea Procedurii privind instituirea de măsuri sanitare şi de protecţie în universitatea apollonia din iaşi în perioada pandemiei de covid-19.
 9. Hotărâre cu privire la aprobarea tematicii ședințelor de Senat a Universității Apollonia din Iași pentru anul universitar 2020-2021.
 10. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor de lucru ale Senatului pentru anul universitar 2020-2021.
 11. Hotărâre cu privire la aprobarea componența comisiei CEAC și a structurilor operaționale ale CEAC pentru fiecare facultate, pentru anul universitar 2020-2021.
 12. Hotărâre cu privire la aprobarea Planul operațional CEAC pentru anul universitar 2020-2021 și fișele de evaluare (fișă autoevaluare și evaluare multicriterială anuală a cadrelor didactice, fișă evaluare colegială, chestionar evaluare cadre didactice de către studenți).
 13. Hotărâre cu privire la aprobarea Planul operațional al Universității pentru anul universitar 2020/2021.
 14. Hotărâre cu privire la  Planul strategic al Universității pentru anul universitar 2020/2021.

Hotărârile Senatului UAI din data de 11 septembrie 2020

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor obținute la examenul de finalizare a studiilor organizat în sesiunea septembrie 2020, Facultatea de Medicină Dentară. Promovabilitatea la examenul de licență a fost de 100% pentru toate programele de studii: Medicină Dentară, Tehnică Dentară, Balneofiziokinetoterapie și Recuperare, Asistență Medicală Generală.

Hotărârile Senatului UAI din data de 09.07.2020

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea validării rezultatelor de la examenul de finalizare a studiilor sesiunea iulie 2019 la Facultatea de Științe ale Comunicării
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea versiunii actualizata a Procedurii de organizare şi funcţionare a bibliotecii UAI (COD UAI POM 15).
 3. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Universitaţii “Apollonia”din Iaşi.

Hotărârile Senatului UAI din data de 12 iunie 2020

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Statul de funcții pentru anul universitar 2020 – 2021, la Facultatea de Medicină Dentară.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea Statul de funcții pentru anul universitar 2020 – 2021, la Facultatea de Științe ale Comunicării.
 3. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de învăţământ pentru promoţia 2020 – 2023 Program de Studii: Tehnică Dentară , Planului de învăţământ pentru promoţia 2020 – 2023 Program de Studii: Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare, Planului de învăţământ pentru promoţia 2020 – 2024 Program de Studii: Asistenţă Medicală Generală, Planului de învăţământ pentru promoţia 2020 – 2026 Program de Studii: Medicină Dentară.
 4. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de învăţământ 2020 – 2023 Program de Studii: Comunicare şi Relaţii Publice, Planului de învăţământ 2020 – 2023 Program de Studii: Jurnalism.
 5. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului anual al Rectorului Universităţii Apollonia din Iaşi, prezentat în conformitate cu toate prevederile art. 130 alin. (2) si (3) din Legea educatiei 1/2011
 6. Hotărâre cu privire la aprobarea Bilanțului Universității Apollonia din Iași, conform anexei la prezenta hotărâre.

Hotărârile Senatului UAI din data de 13 martie 2020

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea taxelor de studiu și taxele adiționale pentru diferite servicii aferente anului universitar 2020-2021.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea Structurii anului universitar 2020-2021 pentru Universitatea Apollonia din Iași.
 3. Hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării examenului de finalizare a studiilor la Facultatea de Medicină Dentară, Promoția 2020 pentru programele de studii: Medicină Dentară, Tehnică Dentară, Asistenţă Medicală Generală şi Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare.
 4. Hotărâre cu privire la varianta revizuită a Procedurii de organizare a activității didactice, de examinare și notare a studenților, prin utilizarea platformei de învățământ electronic (e-learning) pentru studiile universitare de licență a Universităţii Apollonia din Iaşi.
 5. Hotărâre cu privire la aprobarea solicitarea validării calificării de Analist de management și organizare și introducerii în RNCIS a programului de master Comunicare în administrația publică, aferent respectivei calificării, în cadrul programului de studii acreditat Comunicare și Relații Publice, din cadrul Facultății de Științe ale Comunicării.

Hotărârile Senatului UAI din data de 21 februarie 2020

 1. Având în vedere desfăşurarea concursului public pentru ocuparea funcției de Decan al Facultăţii de Medicină Dentară din cadrul Universității Apollonia din Iași, organizat în data de 13.02.2020, Comisia de concurs a desemnat dintre cei 2 candidati (Prof.dr. Leonard Ionuţ Atanase și Conf. dr. Mihaela Păpuşa Vasiliu) drept câştigător pe Prof.dr. Leonard Ionuţ Atanase. În consecinţă, Senatul Universitar validează rezultatul concursului şi aprobă desemnarea în funcţia de Decan al Facultăţii de Medicină Dentară a domnului Prof.dr. Leonard Ionuţ Atanase.
 2. Având în vedere desfăşurarea concursului public pentru ocuparea funcției de Decan al Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Universității Apollonia din Iași, organizat în data de 21.02.2020, Comisia de concurs a desemnat dintre cei 2 candidati (Prof.dr. Dumitru Popa și Conf. dr. Paul Gorban) drept câştigător pe Prof.dr. Dumitru Popa. În consecinţă, Senatul Universitar validează rezultatul concursului şi aprobă desemnarea în funcţia de Decan al Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării a domnului Prof.dr. Dumitru Popa.
 3. Hotărâre cu privire la aprobarea validării rezultatelor alegerilor organizate de către Biroul electoral al Universităţii Apollonia din Iași, privind funcția de membru al Senatului universitar, în persoana domnului Asist. univ. drd. Alexandru Armenia de la Facultatea de Medicină Dentară.

Hotărârile Senatului UAI din data de 7 februarie 2020

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea validării rezultatului concursului de ocupare a postului didactic de CONFERENŢIAR pe perioadă nedeterminată, corespunzător poziției nr. 11 din statul de funcții al Facultății de Medicină Dentară, constând în desemnarea drept câștigător și, pe cale de consecință, ocupant al postului în speță, a candidatului ALEXANDRU PATRAŞCU.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea validării rezultatului concursului de ocupare a postului didactic de ŞEF LUCRĂRI pe perioadă nedeterminată, corespunzător poziției nr. 16 din statul de funcții al Facultății de Medicină Dentară, constând în desemnarea drept câștigător și, pe cale de consecință, ocupant al postului în speță, a candidatului PAULA MERLUŞCĂ.
 3. Hotărâre cu privire la aprobarea validării rezultatului concursului de ocupare a postului didactic de ASISTENT UNIVERSITAR pe perioadă nedeterminată, corespunzător poziției nr. 34 din statul de funcții al Facultății de Medicină Dentară, constând în desemnarea drept câștigător și, pe cale de consecință, ocupant al postului în speță, a candidatului ALEXANDRU ARMENIA.
 4. Hotărâre cu privire la aprobarea validării rezultatului concursului de ocupare a postului didactic de CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC III pe perioadă nedeterminată, corespunzător poziției nr. 1 din statul de funcții al Facultății de Medicină Dentară, constând în desemnarea drept câștigător și, pe cale de consecință, ocupant al postului în speță, a candidatului ANCA NICULINA CADINOIU.
 5. Hotărâre cu privire la aprobarea validării rezultatului concursului de ocupare a postului didactic de CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC III pe perioadă nedeterminată, corespunzător poziției nr. 2 din statul de funcții al Facultății de Medicină Dentară, constând în desemnarea drept câștigător și, pe cale de consecință, ocupant al postului în speță, a candidatului DELIA MIHAELA RAŢĂ.
 6. Hotărâre cu privire la aprobarea validării rezultatului examenului de promovare pentru postul didactic de PROFESOR UNIVERSITAR pe perioadă nedeterminată, corespunzător poziției nr. 2 din statul de funcții al Facultății de Științe ale Comunicării, constând în desemnarea drept câștigător și, pe cale de consecință, ocupant al postului în speță, a candidatului Conf.dr. Mina-Maria RUSU.
 7. Hotărâre cu privire la aprobarea acordarării titlului de Doctor Honoris Causa următoarelor persoane: Prof. univ. dr. Christelle DELAITE; Prof. univ. dr. Ceslav CIOBANU; Acad. Horia-Nicolai TEODORESCU.
 8. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii de demarare a procedurii de întocmire a dosarului de acreditare a programului de masterat Tehnologii protetice digitalizate, în cadrul programului de studii acreditat Tehnică Dentară, din cadrul Facultăţii de Medicină Dentară.

Hotărârile Senatului UAI din data de 23 ianuarie 2020

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de autoevaluare şi evaluare a cadrelor didactice de către managementul universitar aferent anului 2019 la Universitatea Apollonia din Iaşi.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii, înmatriculării şi echivălarii studiilor anterioare.
 3. Hotărâre cu privire la aprobarea Calendarul desfășurării examenului de admitere 2020-2021, condițiile și documentele necesare înscrierii, tematica și bibliografía examenului de admitere la Facultatea de Medicină Dentară
 4. Hotărâre cu privire la aprobarea Calendarul desfășurării examenului de admitere 2020-2021, condițiile și documentele necesare înscrierii, tematica și bibliografía examenului de admitere la Facultatea de Științe ale Comunicării.
 5. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţa Comisiilor de Organizare a Admiterii pentru anul universitar 2020-2021, la Facultatea de Medicină Dentară.
 6. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţa Comisiilor de Organizare a Admiterii pentru anul universitar 2020-2021, la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării.
 7. Hotărâre cu privire la aprobarea organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor la Facultatea de Ştiințe ale Comunicării, Promoția 2020 pentru programele de studii: Comunicare și Relații Publice și Jurnalism; componenţa nominală a Comisiilor de finalizare a studiilor, tematica, bibliografia și calendarul pentru programele de studiu: Comunicare și relații publice și Jurnalism.
 8. Hotărâre cu privire la aprobarea Calendarul pentru organizarea şi desfăşurarea concursului public pentru ocuparea funcţiei de DECAN la Facultatea de Medicină Dentară.
 9. Hotărâre cu privire la aprobarea Calendarul pentru organizarea şi desfăşurarea concursului public pentru ocuparea funcţiei de DECAN la Facultatea de Științe ale Comunicării.
 10. Hotărâre cu privire la aprobarea declanşarea procedurii de alegere a unui nou membru in Senat pentru locul vacant atribuit Facultăţii de Medicină Dentară.

Hotărârea Senatului UAI din data de 5 decembrie 2019

 1. Hotărâre cu privire la Raportul de cercetare ştiintifică pe anul 2019 la Universitatea Apollonia din Iaşi.

Hotărârea Senatului UAI din data de 21 noiembrie 2019

 1. Hotărâre cu privire la Raportul de autoevaluare în vederea acreditării programului de studii Asistenţă Medicală Generală.
 2. Hotărâre cu privire la Raportul privind satisfactia studentilor pentru anul universitar 2018/2019 întocmit de Biroul de diagnoză al U.A.I.

Hotărârea Senatului UAI din data de 11 noiembrie 2019

Având în vedere desfăşurarea concursului public pentru ocuparea funcţiei de Rector al U.A.I. organizat în data de 01.11.2019, Comisia de recrutare şi selecţie a desemnat drept câştigător pe doamna Conf. univ. dr. Gabriela Mihalache. În consecinţă, Senatul Universitar validează rezultatul concursului şi aprobă desemnarea în funcţia de Rector al U.A.I a doamnei Conf. univ. dr. Gabriela Mihalache.

În urma validării rezultatului concursului, conform art. 7.1 din Metodologia de avizare, de selecţie şi de recrutare a Rectorului UAI, se vor transmite către M.E.N. documentele în vederea confirmării funcţiei de  Rector al  Universităţii Apollonia din Iaşi.

Hotărârile Senatului UAI din data de 3 octombrie 2019

 1. Hotărâre cu privire la înmatricularea studenților din anul I de studiu în anul universitar 2019-2020 pentru cele două facultăți ale Universității Apollonia din Iași.
 2. Hotărâre cu privire la exmatricularea studenților de la Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării care nu îndeplinesc criteriile de promovabilitate în an superior.
 3. Hotărâre cu privire la scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice vacante pentru anul universitar 2019-2020:

 DEPARTAMENTUL DISCIPLINE DIDACTICE PRECLINICE

Şef lucrări, poziția 14, disciplinele: Fiziopatologie; Fiziopatologie; Biochimia cavității orale ; Fiziologie.

Şef lucrări, poziția 16, disciplinele: Biochimie; Biochimie; Biochimie; Măsurare și evaluare motrică și somatofuncțională.

DEPARTAMENTUL DISCIPLINE DIDACTICE CLINICE

Conferențiar, poziția 11, diciplinele: Ortezare. Protezare; Îngrijiri calificate în ortopedie; Anatomie I. Embriologie.

Şef lucrări, poziția 19, disciplinele: Chirurgie generală și specialități chirurgicale; Semiologie chirurgicală și chirurgie; Recuperare postoperatorie.

Asistent, poziția 34, diciplinele: Protetică dentară: proteza mobilizabilă; Morfologia dinților și a arcadelor dentare; Morfologia dintilor și arcadelor dentare.

DEPARTAMENTUL CERCETARE

Cercetător științific III: Chimia materialelor dentare.

Cercetător științific III: Chimia materialelor dentare.

 1. Hotărâre cu privire la postul propus pentru examenul de promovare în carieră la Facultatea de Științe ale Comunicării:

 DEPARTAMENTUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI JURNALISM

Profesor, poziția 2, disciplinele : Limba română literară, norme și abateri; Limba romană literară, norme și abateri; Limba română literară, norme și abateri; Cultura și civilizație europeană.

5. Hotărâre cu privire la următoarele candidaturi pentru ocuparea, prin concurs public, a funcției de Rector al Universității Apollonia din Iași, pentru mandatul 2019-2023:

Conf.univ.dr. Gabriela MIHALACHE

Conf. univ.dr. Mihaela Păpușa VASILIU

 1. Hotărâre cu privire la următoarea componență nominală a Comisiei de recrutare și selecție a Rectorului:

Membri din cadrul Universității Apollonia din Iași:

Prof. dr. Vasile Burlui

Prof. dr. Rodica Ghiuru

Prof. dr. Carmen Stadoleanu

Prof. dr. Xenia Patraș

Student Ema Amarandei (Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea Apollonia din Iași)

Absolvent Armenia Alexandru (Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea Apollonia din Iași)

Membri din afara universităţii:

Prof. dr. Sorin Riga – Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București

Prof.dr. Elena Prus – Universitatea Liberă Internațională din Moldova

Prof.dr. Georgeta Stepanov –  Universitatea de Stat din Moldova

Conf.dr. Andrei Dumbrăveanu – Universitatea de Stat din Moldova

Prof.dr. Doinița Rădulescu – Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași

Prof.dr. Marcel Popa – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

 1. Hotărâre cu privire la Planul de cercetare al Universității pentru anul universitar      2019-2020.

Hotărârile Senatului UAI din data de 16 septembrie 2019

 1. Hotărâre cu privire la rezultatele obținute la examenul de finalizare a studiilor organizat în sesiunea septembrie 2019, Facultatea de Medicină Dentară. Promovabilitatea la examenul de licență a fost de 100% pentru toate programele de studiu: Medicină Dentară, Tehnică Dentară, Balneofiziokinetoterapie și Recuperare, Asistență Medicală Generală.
 2. Hotărâre cu privire la tematica ședințelor de senat a Universității Apollonia din Iași pentru anul universitar 2019-2020.
 3. Hotărâre cu privire la comisiile de lucru ale Senatului pentru anul universitar 2019-2020.
 4. Hotărâre cu privire la componența comisiei CEAC și a structurilor operaționale ale CEAC pentru fiecare facultate, pentru anul universitar 2019-2020.
 5. Hotărâre cu privire la Planul operațional CEAC pentru anul universitar 2019-2020 și fișele de evaluare (fișă autoevaluare și evaluare multicriterială anuală a cadrelor didactice, fișă evaluare colegială, chestionar evaluare cadre didactice de către studenți).
 6. Hotărâre cu privire la Raportul privind evaluarea și asigurarea calității în Universitatea Apollonia din Iași pentru anul universitar 2018-2019.
 7. Hotărâre cu privire la Raportul de audit academic pe anul universitar 2018-2019.
 8. Hotărâre cu privire la Metodologia privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctorîn științe sau într-un domeniu profesional obținute în străinătate în cadrul Universității Apollonia din Iași.
 9. Hotărâre cu privire la Metodologia privind recunoașterea de către Universitatea Apollonia din Iași a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în străinătate în instituțiile de învățământ universitar acreditate din universitate.
 10. Hotărâre cu privire la Procedura privind angajarea pe perioadă determinată a personalului didactic şi de cercetare asociat.
 11. Hotărâre cu privire la Procedura de promovare a studenţilor dintr-un an de studii în altul, în funcţie de creditele de studii acumulate.
 12. Hotărâre cu privire la Procedura de rezolvare a conflictelor ce pot apare în procesul de predare-învăţare, de contestare a evaluării de către studenţi şi de rezolvare a contestaţiilor.
 13. Hotărâre cu privire la lista cadrelor didactice asociate în cadrul Universității Apollonia din Iași pentru anul universitar 2019-2020.
 14. Hotărâre cu privire la prelungirea activității următoarelor cadre didactice titulare și asociate cu vârsta de peste 65 de ani la Universitatea Apollonia din Iași.
 15. Hotărâre cu privire la statele de funcții pentru anul universitar 2019-2020.

Hotărârile Senatului UAI din data de 9 septembrie 2019

 1. Hotărâre cu privire la calendarul privind organizarea concursului public pentru desemnarea Rectorului Universității Apollonia din Iașipentru mandatul 2019-2023.
 2. Hotărâre cu privire la Metodologia de avizare, de selecţie şi de recrutare a Rectorului.

Hotărârile Senatului UAI din data de 18 iulie 2019

 1. Hotărâre cu privire la Rapoartele de evaluare programe de studii din cadrul Facultății de Științe ale Comunicării.
 2. Hotărâre cu privire la Raportul de audit intern.
 3. Hotărâre cu privire la Metodologia pentru recunoaşterea parţială a studiilor absolvenţilor şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învăţământul superior medical, la programele de studii universitare de licență „Asistență Medicală Generală”.
 4. Hotărâre cu privire la validarea rezultatelor de la examenul de finalizare a studiilor sesiunea iulie 2019 la Facultatea de Științe ale Comunicării.

Hotărârile Senatului UAI din data de 27 iunie 2019

 1. Hotărâre cu privire la rezultatele alegerilor pentru funcțiile de Președinte și Secretar al Senatului Universității Apollonia din Iași:

Președinte al Senatului: Prof.univ.dr. Carmen Stadoleanu

Secretar al Senatului: Asist.univ.drd. Oana Cucoveică

Hotărârile Senatului UAI din data de 20 iunie 2019

 1. Hotărâre cu privire la validarea rezultatelor alegerilor de către Senatul Universităţii Apollonia din Iași pentru mandatele de membru în Senat.
 2. Hotărâre cu privire la rapoartele de evaluare ale programelor de studii din cadrul Facultății de Medicină Dentară.

Hotărârile Senatului UAI din data de 23 mai 2019

 1. Hotărâre cu privire la Planul de reorganizare a spațiilor de învățământ din cadrul Universității Apollonia din Iași.
 2. Hotărâre cu privire la întocmirea dosarului privind acreditarea programului de studii Asistență Medicală Generală, în cadrul Facultății de Medicină Dentară.

Hotărârile Senatului UAI din data de 8 mai 2019

 1. Hotărâre cu privire la validarea rezultatelor obţinute în urma desfăşurării referendumului organizat la Universitatea Apollonia din Iaşi, în data de 06.05.2019, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.4062-15.04.2011 privind metodologia cadru de organizare a referendumului la nivel de universitate pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului.
 2. Hotărâre cu privire la organizarea concursului public privind desemnarea noulului Rector al Universităţii Apollonia din Iaşi ca urmare a votului exprimat în data de 06.05.2019 de către toate cadrele didactice şi cercetătorii angajaţi pe periodă nederminată precum şi a studenţilor desemnaţi în conformitate cu prevederile Ordinului nr.4/62-15.04.2011 al M.E.N. şi al Metodologiei proprii de organizare şi desfăşurare a referendumului pentru alegerea modalităţii de desemnare a Rectorului.
 3. Hotărâre cu privire la preluarea atribuţiilor şi prerogativelor funcţiei de Rector de către doamna Prof. Univ. Dr. Rodica Ghiuru până la validarea noului Rector al Universităţii Apollonia din Iaşi de către Ministerul Educaţiei Naţionale.
 4. Hotărâre cu privire la Calendarul privind desfășurarea alegerilor pentru ocuparea posturilor vacante din structurile de conducere a Universității Apollonia Iaşi mandat 2019-2023, astfel aprobat de Senatul Universităţii este ataşat prezentei hotărâri făcând parte integrantă din aceasta. (Anexa1).
 5. Hotărâre cu privire la înfiinţarea unei secţii de votare pentru desfășurarea alegerilor pentru ocuparea posturilor vacante din structurile de conducere din Universitatea Apollonia din Iaşi.
 6. Hotărâre cu privire la  componenţa nominală a Biroului Electoral al Universităţii Apollonia din Iaşi ca organism imparţial care va organiza alegerile pentru ocuparea posturilor vacante din structurile de conducere a Universităţii Apollonia din Iaşi.

Preşedintele biroului electoral: Prof.univ. dr. Costin George

Locţiitorul preşedintelui biroului electoral: Lect. Univ. Dr. Maria Florea

Membri biroului electoral:

Conf. Dr. Mihalache Gabriela

Sef Lucrări Dr. Smaranda Nazarie

Lect. Univ. dr. Marius Hriscu

Asist.univ.dr. Codrin Fuioagă

Consilier Juridic Alexandru Toma

Student: Diana Pantea

Secretar tehnic: Delia Cristina Chiper

Hotărârile Senatului UAI din data de 19 aprilie 2019

 1. Hotărâre cu privire la Raportul anual al Rectorului Universităţii Apollonia din Iaşiprezentat în conformitate cu toate prevederile art. 130 alin. (2) si (3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011.
 2. Hotărâre cu privire la structura anului universitar 2019-2020 pentru Universitatea Apollonia din Iași , conform anexei la prezenta hotărâre.
 3. Hotărâre cu privire la Planul de învăţământ pentru promoţia 2019 – 2022 Program de Studii: Tehnică Dentară, Planul de învăţământ pentru promoţia 2019 – 2022 Program de Studii:  Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare, Planul de învăţământ pentru promoţia 2019 – 2023 Program de Studii: Asistenţă Medicală Generală, Planul de învăţământ pentru promoţia 2019 – 2025 Program de Studii:  Medicină Dentară.
 4. Hotărâre cu privire la Planul de învăţământ 2019 – 2022 Program de Studii: Comunicare şi Relaţii Publice, Planul de învăţământ 2019 – 2022 Program de Studii: Jurnalism.
 5. Hotărâre cu privire la introducerea în planul de învățământ a disciplinei Etică și integritate academică la toate programele de studiu.
 6. Hotărâre cu privire la două secţii de votare pentru desfăşurarea referendumului din data de 06.05.2019 privind modalitate de alegere a noului Rector al Universităţii Apollonia din Iaşi.
 7. Hotărâre cu privire la componenţa nominală al Biroului Electoral al secţiei de votare Nr.1:

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare Nr.1: Conf. Dr. Mihalache Gabriela

Locţiitorul preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare Nr.1: Conf. Dr. Mihaela Vasiliu

Membri biroului electoral al secţiei de votare Nr.1:

Prof. Univ. Dr. Liliana Sachelarie

Sef Lucrări Dr. Daniela Tomită

Sef Lucrări Dr. Diana Gheban

Student: Diana Pantea

Secretar tehnic: Delia Cristina Chiperi

 1. Hotărâre cu privire la componenţa nominală al biroului electoral al secţiei de votare Nr.2.

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare Nr.2: Lect. Univ. Dr. Maria Florea

Locţiitorul preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare Nr.2: Lect. Univ. Dr. Marga Andreescu

Membrii biroului electoral al secţiei de votare Nr.2:

Lect. Univ. dr. Marius Hriscu

Lect. Univ. Dr. Irina Petrucă

Lect. Univ. Dr. Alexandra Gheorghiu

Student: Marcel Cilibiu

Secretar tehnic: Cristian Rusu

Hotărârile Senatului UAI din data de 21 martie 2019

Hotărâre cu privire la noile taxele de studiu și taxele adiționale pentru diferite servicii aferente anului universitar 2019-2020, conform Anexei nr. 1.

Hotărârile Senatului UAI din data de 21 martie 2019

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea organizării şi desfăşurării examenului de finalizare a studiilor la Facultatea de Medicină Dentară, Promoţia 2019 pentru programele de studiu: Medicină Dentară, Tehnică Dentară, Asistenţă Medicală Generală şi Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare. Au fost aprobate: Componenţa nominală a Comisiilor de finalizare a studiilor, tematica, bibliografia și calendarul pentru programele de studiu: Medicină Dentară, Tehnică Dentară, Asistenţă Medicală Generală şi Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea  organizarii referendumului universitar privind alegerea modalităţii de desemnare a Rectorului Universităţii Apollonia din Iaşi în data de 6.05.2019 la Sediul Universitaţii Apollonia din Iaşi din Str. Muzicii Nr. 2, Sala E1.
 3. Hotărâre cu privire la aprobarea  programului celor trei dezbateri privind informarea comunităţii academice asupra referendumului universitar şi implicaţiilor care decurg din acesta, după cum urmează:– 28.03.2019  orele 12:00, la sediul Universităţii Apollonia din Iaşi, Str. Muzicii Nr. 2, Sala E1.- 04.04.2019  orele 12:00, la sediul Universităţii Apollonia din Iaşi, Str. Muzicii Nr. 2, Sala E1.- 17.04.2019  orele 12:00, la sediul Universităţii Apollonia din Iaşi, Str. Muzicii Nr. 2, Sala E1.
 4. Hotărâre cu privire la aprobarea  calendarului referendumului universitar privind alegerea modalităţii de desemnare a Rectorului Universităţii Apollonia din Iaşi, sala E1, în data de 6.05.2019 interval orar 08:00 – 16:00 primul tur scrutin şi 7.05.2019 afişare rezultate.
 5. Hotărâre cu privire la aprobarea Planurile de învățământ pentru anul universitar 2017-2018 pentru Facultatea de Medicină Dentară, conform anexei.Hotărâre cu privire la aprobarea Comisiei Electorale Centrale a Universităţii Apollonia din Iasi.

Hotărârile Senatului UAI din data de 12 februarie 2019

 1. Hotărâre cu privire la validarea rezultatelor obtinute în urma desfăşurarii concursurilor de ocupare a posturilor didactice.
Universitatea UNIVERSITATEA „APOLLONIA” DIN IAŞI
Facultatea Medicină Dentară
Departament Discipline Didactice Preclinice
Poziția în statul de funcții poz. 12
Funcție Conferențiar universitar
Disciplinele din planul de învățământ Limba si civilizatie engleza Cercetare stiintifica
Descriere post Conferentiar universitar poz. 12, discipline:Limba si civilizatie engleza Cercetare stiintifica
Castigator Adrian Brunelo
Universitatea UNIVERSITATEA „APOLLONIA” DIN IAŞI
Facultatea de Medicină Dentară
Departament Discipline Didactice Preclinice
Poziția în statul de funcții poz. 22
Funcție Şef de lucrări
Disciplinele din planul de învățământ Tehnologia protezelor dentare metalo-ceramice şi integral ceramice Actualitati in tehnica dentara Estetica dentara
Domeniu stiintific Medicină dentară
Descriere post Sef lucrari, poz. 22, discipline: Tehnologia protezelor dentare metalo-ceramice şi integral ceramice Actualitati in tehnica dentara Estetica dentara
Castigator Andor Toni Cigu
Universitatea UNIVERSITATEA „APOLLONIA” DIN IAŞI
Facultatea de Medicină Dentară
Departament Discipline Didactice Preclinice
Poziția în statul de funcții poz. 23
Funcție Şef de lucrări
Disciplinele din planul de învățământ Kinetoprofilaxie Balneoclimatologie Fizioterapia in medicina dentara Medicina fizica in patologia sistemului stomatognat
Domeniu stiintific Medicină
Descriere post Sef lucrari poz. 23, discipline: Kinetoprofilaxie Balneoclimatologie Fizioterapia in medicina dentara Medicina fizica in patologia sistemului stomatognat
Castigator Costescu Elena
Universitatea UNIVERSITATEA „APOLLONIA” DIN IAŞI
Facultatea de Medicină Dentară
Departament Discipline Didactice Preclinice
Poziția în statul de funcții poz 28
Funcție Asistent universitar
Disciplinele din planul de învățământ Recuperare în boli respiratorii Recuperare în boli cardiovasculare Electroterapie Tehnici de reabilitare si reeducare functionala Hidrotermoterapie Kinetoterapie Masoterapie.Tehnici complementare Cercetare stiintifica
Castigator Emanuel Stavarache
Universitatea UNIVERSITATEA „APOLLONIA” DIN IAŞI
Facultatea de Medicină Dentară
Departament Discipline Didactice Clinice
Poziția în statul de funcții poz. 38
Funcție Asistent universitar
Disciplinele din planul de învățământ Ortodonţie si ortopedie dento-faciala Ortodonţie si ortopedie dento-faciala I Ortodonţie si ortopedie dento-faciala II Pedodonţie I
Castigator Georgescu Raluca Cristina
Universitatea UNIVERSITATEA „APOLLONIA” DIN IAŞI
Facultatea de Medicină Dentară
Departament Discipline Didactice Clinice
Poziția în statul de funcții poz 42
Funcție Asistent universitar
Disciplinele din planul de învățământ Protetica dentara mobilizabila II Protetică dentară:proteza mobilizabila Protetică dentară-tehnologii modern
Castigator Haciu Veronica
Universitatea UNIVERSITATEA „APOLLONIA” DIN IAŞI
Facultatea de Medicină Dentară
Departament Discipline Didactice Clinice
Poziția în statul de funcții poz. 44
Funcție Asistent universitar
Disciplinele din planul de învățământ Terapia implanto-protetica Reabilitare orală complexă.Practica de specialitate Protetica dentara mobilizabila I
Castigator Popescu Oana Diana

Hotărârile Senatului UAI din data de 23 ianuarie 2019

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea  Calendarului desfășurării examenului de admitere 2019-2020, condițiile și documentele necesare înscrierii, tematica și bibliografía examenului de admitere la Facultatea de Medicină Dentară (Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre).
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea  Calendarului desfășurării examenului de admitere 2019-2020, condițiile și documentele necesare înscrierii, tematica și bibliografía examenului de admitere la Facultatea de Științe ale Comunicării (Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre).
 3. Hotărâre cu privire la aprobarea  componenţei Comisiilor de Organizare a Admiterii pentru anul universitar 2019-2020, la Facultatea de Medicină Dentară (Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre).
 4. Hotărâre cu privire la aprobarea  componenţei Comisiilor de Organizare a Admiterii pentru anul universitar 2019-2020, la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării (Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre).
 5. Hotărâre cu privire la aprobarea  organizarii și desfășurarii examenului de finalizare a studiilor la Facultatea de Ştiințe ale Comunicării, Promoția 2019 pentru programele de studii: Comunicare și Relații Publice și Jurnalism.

Componenţa nominală a Comisiilor de finalizare a studiilor, tematica, bibliografia și calendarul pentru programele de studiu: Comunicare și relații publice și Jurnalism reprezintă anexe şi fac parte integrantă din prezenta hotarâre.

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea  depunerii Rapoartelor de Autoevaluare Instituţională a Universităţii Apollonia din Iaşi, a Rapoartelor de Autoevaluare a Programelor de Studii Tehnică Dentară şi Jurnalism, Raport Autoevaluare pentru Evaluator Străin, Raport Autoevaluare a Studenţilor în vederea evaluării periodice de către A.R.A.C.I.S.

Hotărârile Senatului UAI din data de 01 noiembrie 2018

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Comisiei de cercetare disciplinară în vederea analizării sesizării domnului Decan al Facultății de Științe ale Comunicării, Conf.dr. Mihai Luchian, adresată conducerii instituției și înregistrată sub numărul 1492/UA din data de 26.10.2018:

Președinte: Prof.dr. Leonard Ionuț ATANASE

Membri: Conf.dr. Paul GORBAN

Lect.dr. Maria FLOREA

Adina Sălăvăstru – director resurse umane

Alexandru Toma – consilier juridic

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței Comisiei de cercetare disciplinară în vederea analizării sesizării domnului Decan al Facultății de Științe ale Comunicării, Conf.dr. Mihai Luchian, adresată conducerii instituției și înregistrată sub numărul 1491/UA din data de 26.10.2018:

Președinte: Prof.dr. Leonard Ionuț ATANASE

Membri: Conf.dr. Paul GORBAN

Lect.dr. Maria FLOREA

Adina Sălăvăstru – director resurse umane

Alexandru Toma – consilier juridic 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței Departamentului Relații Internaționale din cadrul Universității Apollonia din Iași:

Director Departament Relații Internaționale

Prof.dr. Leonard ATANASE

Coordonator instituțional Erasmus+

Prof.dr. Marcel POPA

Coordonator Erasmus+ pentru Facultatea de Medicină Dentară

Asist.drd. Oana CUCOVEICĂ

Coordonator Erasmus+ pentru Facultatea de Științe ale Comunicării

Conf.dr. Paul GORBAN

Membri Birou Erasmus+

Cercetător dr. Delia Rață

Lect.dr. Marius Hriscu

Secretar Birou Erasmus+

Delia CHIPERI

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea demarare a procedurii de evaluare instituțională perioadică ARACIS a Universităţii Apollonia din Iaşi. Conducerea universităţii va depune o cerere, în acest sens, la Agenţia Română de Asisgurare a Calităţii în Învăţământul Superior.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetare a Universității Apollonia din Iași pe anul universitar 2017-2018.

Hotărârile Senatului UAI din data de 18 octombrie 2018

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a urmatoarelor posturi didactice vacante pentru anul universitar 2018-2019:

FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA

DEPARTAMENTUL DISCIPLINE DIDACTICE PRECLINICE

Conferențiar, pozitia 12,  disciplinele: Limbă  și civilizație engleză; Limbă  și civilizație engleză; Cercetare stiintifica;

 Şef lucrări, pozitia 22,  disciplinele: Tehnologia protezelor dentare metalo-ceramice şi integral ceramice; Actualități în tehnica dentară; Estetică dentară;

Şef lucrări, pozitia 23, disciplinele: Kinetoprofilaxie; Balneoclimatologie; Fizioterapia în medicina dentară ; Medicina fizică în patologia sistemului stomatognat;

Asistent universitar, pozitia 28,  disciplinele: Recuperare în boli respiratorii; Recuperare în boli cardiovasculare; Electroterapie; Tehnici de reabilitare și reeducare funcțională; Hidrotermoterapie; Kinetoterapie; Masoterapie.Tehnici complementare; Cercetare stiintifica;

DEPARTAMENTUL DISCIPLINE DIDACTICE CLINICE

Asistent universitar, pozitia 38,  disciplinele: Ortodonţie si ortopedie dento-faciala; Ortodonţie si ortopedie dento-faciala  I; Ortodonţie si ortopedie dento-faciala  II; Pedodonţie  I;

Asistent universitar, pozitia 42, disciplinele: Protetica dentara mobilizabila II; Protetică dentară:proteza mobilizabila; Protetică dentară-tehnologii moderne;

Asistent universitar, pozitia 44, disciplinele : Terapia implanto-protetică; Reabilitare orală complexă. Practica de specialitate; Protetica dentară mobilizabilă I.

 Hotărârile Senatului UAI din data de 04 octombrie 2018

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înmatricularii studenților din anul I de studiu în anul universitar 2018-2019 pentru cele două facultati ale Universității Apollonia din Iași.

Anexa cu studenții înmatriculați la Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Științe ale Comunicării, An Universitar 2018-2019  face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea reînmatricularii studenților în anul universitar 2018-2019 pentru cele două facultati ale Universității Apollonia din Iași., conform anexei la prezenta hotărâre.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea exmatricularii studenților de la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării care nu îndeplinesc criteriile de promovabilitate în an superior, conform anexei la prezenta hotărâre.

Hotărârile Senatului UAI din data de 27 septembrie 2018

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea validarii reyultatelor obtinute în urma desfăşurării concursului public pentru ocuparea funcției de Decan al Facultăţii de Medicină Dentară din cadrul Universității Apollonia din Iași, organizat în data de 25.09.2018, Comisia de concurs a desemnat dintre cei 2 candidati (Prof.dr. Leonard Ionut Atanase și Conf. dr. Titiana Constantin) drept câştigător pe Prof.dr. Leonard Ionut Atanase. În consecinţă, Senatul Universitar validează rezultatul concursului şi aprobă desemnarea în funcţia de Decan al Facultăţii de Medicină Dentară a domnului Prof.dr. Leonard Ionut Atanase.

Hotărârile Senatului UAI din data de 27 septembrie 2018

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea revizuirii Comisiilor de lucru ale Universității Apollonia din Iași.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea validării rezultatelor obținute la examenul de finalizare a studiilor organizat în sesiunea septembrie 2018, Facultatea de Medicină dentară. Promovabilitatea la examenul de licență a fost de 100% pentru toate programele de studiu: Medicină Dentară, Tehnică Dentară, Balneofiziokinetoterapie și Recuperare, Asistent medical generalist.

Anexa cu sinteza desfășurării examenului de finalizare a studiilor din sesiunea septembrie 2018, Facultatea de Medicină Dentară, este ataşată prezentei hotărâri şi face parte integrantă din aceasta.

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea validării rezultatelor alegerilor organizate de către Biroul electoral al Universităţii Apollonia din Iași, privind funcția de membru al Senatului universitar, în persoana doamnei Conf. univ. dr. Mihalache Gabriela de la Facultatea de Medicină Dentară.

Hotărârile Senatului din anul universitar 2017-2018

Hotărârile Senatului UAI din data de 7 septembrie 2017

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planurile de învățământ pentru anul universitar 2017-2018 pentru Facultatea de Medicină Dentară.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea Planurile de învățământ pentru anul universitar 2017-2018 pentru Facultatea de Științe ale Comunicării.
 3. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de învățământ virtual pentru un nou program de studiu Medicină Dentară.

Hotărârile Senatului UAI din data de 8 septembrie 2017

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea validarii rezultatelor obținute la examenul de finalizare a studiilor organizat în sesiunea septembrie 2017, Facultatea de Medicină Dentară, la programele de studiu Tehnică Dentară și Balneofiziokinetoterapie și Recuperare.
 2. Hotărârea cu privire la aprobarea Contractului de studii aferent anului universitar 2017-2018 pentru Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Științe ale Comunicării.
 3. Hotărârea cu privire la aprobarea Contractului anual de studii aferent anului universitar 2017-2018 pentru Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Științe ale Comunicării.

Hotărârile Senatului UAI din data de 14 septembrie 2017

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii activității didactice ale cadrelor didactice titulare și asociate cu vârsta peste 65 de ani, conform anexei.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea Structurii anului universitar 2017-2018 la Universitatea Apollonia din Iași, pentru Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Științe ale Comunicării, conform anexei.
 3. Hotărâre cu privire la aprobarea modificarii Statului de funcții pentru Facultatea de Medicină Dentară, pentru anul universitar 2017-2018,conform anexei.
 4. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării Statului de funcții pentru Facultatea de Științe ale Comunicării, pentru anul universitar 2017-2018, conform anexei.
 5. Hotărâre cu privire la aprobarea Statului de funcții virtual pentru Facultatea de Medicină Dentară, incluzând noul program de studiu Medicină Dentară, propus pentru autorizarea provizorie, conform anexei.

Hotărârile Senatului UAI din data de 20 septembrie 2017

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea validarii rezultatelor obținute la examenul de finalizare a studiilor organizat în sesiunea septembrie 2017, Facultatea de Medicină Dentară, la programele de studiu Medicină Dentară și Asistență Medicală Generală, conform anexei.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea lista cadrelor didactice asociate de la Universitatea Apollonia din Iași – Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Științe ale Comunicării, conform anexei.
 3. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii de activități didactice la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Facultatea de Drept – de către doamna Conf.univ.dr. Cornelia Margareta GĂȘPĂREL, cadru didactic la Universitatea „Apollonia” din Iași.

Hotărârile Senatului UAI din data de 25 septembrie 2017

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii de activități didactice la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice – de către domnul Conf.univ.dr. Vasile ROMAN, cadru didactic la Universitatea „Apollonia” din Iași.

Hotărârile Senatului UAI din data de 5 octombrie 2017

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înmatriculării studenților din anul I de studiu, an universitar 2017-2018 la cele două facultăți ale Universității Apollonia din Iași, astfel: Asistență Medicală Generală- 40 studenti admiși, Tehnică Dentară- 21 studenți admiși, Balneofiziokinatoterapie și Recuparare – 14 studenți admiși, Comunicare și Relații publice – 15 studenți admiși, Jurnalism 4 studenți, conform anexei.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea exmatriculării studenților care nu îndeplinesc criteriile de promovabilitate în an superior, astfel: 2 studenți anul II și 2 studenți anul III de la programul de studii Medicină Dentară, conform anexei.
 3. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului operațional pentru anul universitar 2017-2018 derivat din Planul strategic, conform anexei.
 4. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiilor și Regulamentelor revizuite, conform anexei.
 5. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de cercetare pentru anul universitar 2017-2018, conform anexei.
 6. Hotărâre cu privire la aprobarea listeicu titlurile lucrărilor de licență la Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Științe ale Comunicării pentru anul universitar 2017-2018, conform anexei.
 7. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii de activități didactice la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Facultatea de Litere – de către domnul Lect.dr. Iulian Cătălin Dănilă, cadru didactic la Universitatea „Apollonia” din Iași.

 Hotărârile Senatului UAI din data de 19 octombrie 2017

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea participării Universității „Apollonia” din Iași în cadrul Programului „Iași – Capitala Tineretului din România”.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței Comisiei de cercetare disciplinară în vederea analizării sesizării Centrului de Formare Continuă al Universității „Apollonia” din Iași adresată conducerii instituției și înregistrată sub numărul 696/UA din data de 11.10.2017:

Președinte: Conf.dr. Paul Gorban

Membri: Prof.dr. Costin George

Prof.dr. Dumitru Popa

Adina Sălăvăstru – director resurse umane

Alexandru Toma – consilier juridic

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței Comisiei de cercetare disciplinară în vederea analizării sesizărilor doamnei Lect.dr. Anca Raluca Purcaru și a doamnei Doina Platon, adresate conducerii instituției și înregistrate sub numărul 715/UA, respectiv 716/UA, din data de 16.10.2017:

Președinte: Conf.dr. Paul Gorban

Membri: Prof.dr. Costin George

Prof.dr. Dumitru Popa

Adina Sălăvăstru – director resurse umane

Alexandru Toma – consilier juridic

Hotărârile Senatului UAI din data de 26 octombrie 2017

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a urmatoarelor posturi didactice vacante, semestrul I, an universitar 2017-2018:

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

DEPARTAMENTUL DISCIPLINE DIDACTICE PRECLINICE

 • Şef lucrări, pozitia 22,  disciplinele: Tehnologia protezelor dentare metalo-ceramice şi integral ceramice; Tehnologia protezelor dentare: proteza unidentara; Actualitati in tehnica dentara;
 • Şef lucrări, pozitia 23,  disciplinele: Fiziologie; Ergofiziologie; Biofizică;  Fiziopatologie;
 • Asistent universitar, pozitia 27,  disciplinele: Hidrotermoterapie; Fizioterapia in medicina dentara; Balneoclimatologie; Electroterapie; Recuperare în boli respiratorii;  Recuperare în boli cardiovasculare;

DEPARTAMENTUL DISCIPLINE DIDACTICE CLINICE

 • Profesor  universitar, pozitia 6, disciplinele : Ingrijiri calificate in ortopedie ; Bioinstrumentatie. Ergonomie ; Tehnici de ortezare protezare; Recuperare in  ortopedie si traumatologie;
 • Şef lucrări, pozitia 26,  disciplinele: Chirurgie generala si specialitati chirurgicale; Semiologie chirurgicală și chirurgie ; Anatomie  ; Anatomie.Anatomia aplicata a aparatului locomotor;
 • Şef lucrări, pozitia 35,  disciplinele: Chirurgie OMF:Chirurgie parodontala si endodontica; Chirurgie orala si OMF;
 • Asistent universitar, pozitia 37,  disciplinele: Urgente medicale si prim ajutor calificat; Nursing  clinic;  Nursing clinic;
 • Asistent universitar, pozitia 45,  disciplinele: Reabilitare orală complexă.Practica de specialitate ; Terapia implanto-protetica; Protetică dentară;

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

 • Profesor universitarpoziţia 2, disciplinele: Tehnicile discursului oral în relaţii publice; PR în instituţiile publice; Limba română literară: norme şi abateri.
 • Lector universitar, poziţia 15, disciplinele: Presa si actualitatea; Presa si actualitatea; Presa si actualitatea; Cercetare.
 • Lector universitar, poziţia 16, disciplinele: Jurnalism cultural; Jurnalism cultural; Jurnalism cultural;  Cercetare.
 • Lector universitar, poziţia 17, disciplinele: Tehnologii actuale utilizate in audio-vizual; Tehnologii actuale utilizate in audio-vizual; Tehnologii actuale utilizate in audio-vizual; Imagine organizaţională; Imagine organizaţională; Introducere in publicitate; Promovarea imaginii on-line; Promovarea imaginii on-line.
 • Lector universitar, poziţia 18, disciplinele: Comunicare cu presa; Comunicare cu presa; Comunicare cu presa; Reflectarea în presă a conflictelor lumii modern; Fotojurnalism.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului C.E.A.C. a Universității Apollonia din Iași pentru anul universitar 2016-2017, conform anexei.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea Calendarului pentru desfășurarea alegerilor pentru funcția de Director Departament Didactic- Discipine Clinice și pentru un loc vacant în Consiliul Facultății la Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea „Apollonia” din Iași, conform anexei.
 3. Hotărâre cu privire la aprobarea Calendarului pentru desfășurarea concursului pentru funcția de decan la Facultatea de Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Apollonia” din Iași, conform anexei.
 4. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței Comisiei electorale a Universității Apollonia din Iași:

  Președinte: Prof.dr. Dumitru POPA

  Locțiitor: Șef.lucrări dr. Mihai LUCHIAN

Membrii: Prof.univ. dr. George COSTIN

Lect.dr. Marius HRISCU

Consilier juridic Alexandru TOMA

Student Daniel PENTELEICIUC

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea revizuirea componenței nominale a Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a structurilor operaționale ale CEAC, conform anexei.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței următoarelor comisii:

Comisiilor de lucru ale Senatului,

Comisiilor de lucru ale Rectorului

Comisiilor de lucru ale Consiliului de Administrație, conform anexei.

Hotărârile Senatului UAI din data de 9 noiembrie 2017

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea validării rezultatuluiconcursului public pentru ocuparea funcției de Decan al Facultăţii de Științe ale Comunicării în persoana domnului Conf.univ.dr. Paul GORBAN.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea validării rezultatelor alegerilororganizate de Biroul Electoral al Universităţii Apollonia din Iași, privind funcția de Director al Departamentului Clinic Medicină Dentară, în persoana doamnei Conf.dr. Maricica PĂVĂLEANU de la Facultatea de Medicină Dentară.
 3. Hotărâre cu privire la aprobarea validării rezultatelor organizate de Biroul Electoral al Universităţii Apollonia din Iași, privind funcția de membru în Consiliul Facultății de Medicină Dentară, în persoana doamnei Conf.dr. Letiția DUCEAC. 
 4. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind școlarizarea românilor de pretutindeni pentru studiile universitare de licențăși Procedurii privind școlarizarea românilor de pretutindeni pentru studiile universitare de licențăconform anexei.
 5. Hotărâre cu privire la aprobarea Procedurilor revizuite, conforn anexei.

Hotărârile Senatului UAI din data de 20 noiembrie 2017

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de autoevaluare pentru autorizarea unui nou program de studii Medicină Dentară, conforn anexei.

Hotărârile Senatului UAI din data de 14 decembrie 2017

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de cercetare al Universității Apollonia din Iași aferent anului 2017conform anexei.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţa nominală a Comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didacticela Universitatea Apollonia din Iaşi, Facultatea de Medicina Dentara, Departamentul  Preclinic, pentru anul universitar 2017 – 2018, conform anexei.
 3. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţa nominală a Comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didacticela Universitatea Apollonia din Iaşi, Facultatea de Medicina Dentara, Departamentul  Clinic, pentru anul universitar 2017 – 2018, conform anexei.
 4. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţa nominală a Comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didacticela Universitatea Apollonia din Iaşi, Facultatea de Științe ale Comunicării, pentru anul universitar 2017 – 2018, conform anexei.
 5. Hotărâre cu privire la aprobarea participarii Universitatii Apollonia din Iasi in cadrul Proiectului MOTIS- Masuri de ocupare a tinerilor NEETs din judetul Iasi Componentă 1 – Apel: POCU/285/2/4/Operațiune compozită OS. 2.1, 2.2/4/Operațiune compozită OS. 2.1, 2.2.

 Hotărârile Senatului UAI din data de 26 ianuarie 2018

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportul privind evaluarea de către managementul Universității Apollonia din Iași a cadrelor didactice pe baza autoevaluării multicriteriale și a raportului de activitate, conform anexei.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea Calendaruluialegerilor pentru ocuparea locului vacant de membru în Senatul Universității din partea Facultății de Științe ale Comunicării, conform anexei.
 3. Hotărâre cu privire la aprobarea Calendarului desfășurării examenului de admitere, condițiile și documentele necesare înscrierii, tematica și bibliografía examenului de admitere la Facultatea de Medicină Dentară, conform anexei.
 4. Hotărâre cu privire la aprobarea Calendarul desfășurării examenului de admitere, condițiile și documentele necesare înscrierii, tematica și bibliografía examenului de admitere la Facultatea de Științe ale Comunicării, conform anexei.
 5. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de Organizare a Admiterii pentru anul universitar 2018-2019, Comisiei pentru înscrieri, Comisiei de supraveghere săli, Comisiei Profesionale de admitere, Comisiei de Contestaţii, Comisiei de Înmatriculare – Echivalare la Facultatea de Medicină Dentară, conform anexei.
 6. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţa Comisiei de Organizare a Admiterii pentru anul universitar 2018-2019, Comisiei pentru înscrieri, Comisiei de supraveghere săli, Comisiei Profesionale de admitere, Comisiei de Contestaţii, Comisiei de Înmatriculare – Echivalare la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării, conform anexei.

Hotărârile Senatului UAI din data de  2 februarie 2018

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa pentru domnul Prof.univ.dr.habilitat Gheorghe DUCA, Președintele Academiei de Științe a Moldovei.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor concursului de ocupare a posturilor didactice de la Facultatea de Medicină Dentară, anul universitar 2017-2018.
Universitatea UNIVERSITATEA „APOLLONIA” DIN IAŞI
Facultatea Stiinte ale comunicarii
Departament Comunicare, Relatii Publice si Jurnalism
Poziția în statul de funcții poz 15
Funcție Lector universitar
Disciplinele din planul de învățământ Presa si actualitatea; Presa si actualitatea; Presa si actualitatea; Cercetare.
Domeniu stiintific Științe ale comunicării
Descriere post Lector universitar, poziţia 15, disciplinele: Presa si actualitatea; Presa si actualitatea; Presa si actualitatea; Cercetare.
Castigator IOAN ALEXANDRU
Universitatea UNIVERSITATEA „APOLLONIA” DIN IAŞI
Facultatea Stiinte ale comunicarii
Departament Comunicare, Relatii Publice si Jurnalism
Poziția în statul de funcții 16
Funcție Lector universitar
Disciplinele din planul de învățământ Jurnalism cultural; Jurnalism cultural; Jurnalism cultural; Cercetare.
Domeniu stiintific Științe ale comunicării
Descriere post Lector universitar, poziţia 16, disciplinele: Jurnalism cultural; Jurnalism cultural; Jurnalism cultural; Cercetare.
Castigator ȘERBAN AXINTE
 
Universitatea UNIVERSITATEA „APOLLONIA” DIN IAŞI
Facultatea Stiinte ale comunicarii
Departament Comunicare, Relatii Publice si Jurnalism
Poziția în statul de funcții 18
Funcție Lector universitar
Disciplinele din planul de învățământ Comunicare cu presa; Comunicare cu presa; Comunicare cu presa; Reflectarea în presă a conflictelor lumii moderne; Fotojurnalism.
Domeniu stiintific Științe ale comunicării
Descriere post Lector universitar, poziţia 18, disciplinele: Comunicare cu presa; Comunicare cu presa; Comunicare cu presa; Reflectarea în presă a conflictelor lumii moderne; Fotojurnalism.
Castigator NICOLAE ȚONE
 
Universitatea UNIVERSITATEA „APOLLONIA” DIN IAŞI
Facultatea de Medicină Dentară
Departament Discipline Didactice Preclinice
Poziția în statul de funcții 27
Funcție Asistent universitar
Disciplinele din planul de învățământ Hidrotermoterapie; Fizioterapia in medicina dentara; Balneoclimatologie; Electroterapie; Recuperare în boli respiratorii; Recuperare în boli cardiovasculare;
Domeniu stiintific Medicină
Castigator ELENA COSTESCU
Universitatea UNIVERSITATEA „APOLLONIA” DIN IAŞI
Facultatea de Medicină Dentară
Departament Discipline Didactice Clinice
Poziția în statul de funcții 6
Funcție Profesor universitar
Disciplinele din planul de învățământ Ingrijiri calificate in ortopedie ; Bioinstrumentatie. Ergonomie ; Tehnici de ortezare protezare; Recuperare in ortopedie si traumatologie;
Domeniu stiintific Medicină
Castigator PAUL BOTEZ
Universitatea UNIVERSITATEA „APOLLONIA” DIN IAŞI
Facultatea de Medicină Dentară
Departament Discipline Didactice Clinice
Poziția în statul de funcții 26
Funcție Şef de lucrări
Disciplinele din planul de învățământ Chirurgie generala si specialitati chirurgicale ; Semiologie chirurgicală și chirurgie ; Anatomie ; Anatomie.Anatomia aplicata a aparatului locomotor
Domeniu stiintific Medicină
Descriere post Şef lucrări, pozitia 26, disciplinele: Chirurgie generala si specialitati chirurgicale ; Semiologie chirurgicală și chirurgie ; Anatomie ; Anatomie.Anatomia aplicata a aparatului locomotor
Castigator HORIA STOICESCU
Universitatea UNIVERSITATEA „APOLLONIA” DIN IAŞI
Facultatea de Medicină Dentară
Departament Discipline Didactice Clinice
Poziția în statul de funcții 35
Funcție Şef de lucrări
Disciplinele din planul de învățământ Chirurgie OMF:Chirurgie parodontala si endodontica ; Chirurgie orala si OMF ;
Domeniu stiintific Medicină dentară
Descriere post Şef lucrări, pozitia 35, disciplinele: Chirurgie OMF:Chirurgie parodontala si endodontica ; Chirurgie orala si OMF ;
Castigator CRISTINA PIPA
Universitatea UNIVERSITATEA „APOLLONIA” DIN IAŞI
Facultatea de Medicină Dentară
Departament Discipline Didactice Clinice
Poziția în statul de funcții 37
Funcție Asistent universitar
Disciplinele din planul de învățământ Urgente medicale si prim ajutor calificat ; Nursing clinic; Nursing clinic;
Domeniu stiintific Medicină
Descriere post Asistent universitar, pozitia 37, disciplinele: Urgente medicale si prim ajutor calificat ; Nursing clinic; Nursing clinic;
Castigator MARIA BOLOTĂ
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor concursului de ocupare a posturilor didactice de la Facultatea de Științe ale Comunicării, anul universitar 2017-2018.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor alegerilor organizate de Biroul Electoral al Universităţii Apollonia din Iași, privind funcția de membru în Senatul Universității din partea Facultății de Științe ale Comunicării, în persoana doamnei Lect.dr. Maria FLOREA.
 3. Hotărâre cu privire la aprobareapentru depunerea unui Proiect POCU 2014-2020 cu tematica Integrarea pe piata muncii a somerilor care presupune formare profesionala realizata de universitate, certificarea de competente subcontractata catre un furnizor autorizat si consiliere si mediere penru angajare furnizate de partenerul selectat autorizat in acest sens.
 4. Hotărâre cu privire la aprobareaProcedurii de selecție internă a personalului pentru angajare în proiecteconform anexei.

Hotărârile Senatului UAI din data de  6 martie 2018

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înființăriiBiroului Erasmus+ din cadrul Universității Apollonia din Iași, având următoarea componență nominală:

Coordonator Institutional Erasmus+

Prof. univ.dr. Leonard Atanase

Coordonator Erasmus+ pentru Facultatea de Medicină Dentară – Conf. univ. dr. Cornelia Ursu

Coordonator Erasmus+ pentru Facultatea de Științe ale Comunicării – Conf. univ. dr. Paul Gorban
Secretar: Delia Cristina Chiperi

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței Comisiei de selecție pentru acordarea burselor Erasmus+ din cadrul Universității Apollonia din Iași, astfel:

Comisia de selectie:

Rector/decan facultate

Coordonatorul institutional

Coordonatorul pe facultate

Sef departament/1-2 cadre didactice

Secretar

Reprezentantul studentilor

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea:

Regulamentul de funcționare și organizare a Biroului Erasmus+

Procedura privind managementul documentelor rezultate din derularea proiectelor Erasmus+

Procedura privind organizarea și desfășurarea mobilităților outgoing de predare si formare pentru cadrele didactice si personalul neacademic în cadrul programului Erasmus+

Procedura privind organizarea și desfășurarea mobilităților outgoing pentru studenți, în cadrul programului Erasmus+

Procedura privind organizarea și desfășurarea mobilităților incoming pentru studenți, în cadrul programului Erasmus+, conform anexelor.

 1. Hotărâre cu privire la aprobareaînființarii Departamentului de Biomateriale din cadrul Universității Apollonia din Iași având următoarea componență nominală:

Sef Departament Biomateriale:

Prof. univ.dr.Leonard Atanase

Membri:

Prof. univ.dr. Marcel Popa

Cercetător științific Anca Cadinoiu

Cercetător științific Delia Rață.

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea REGULAMENTUI PRIVIND ADMITEREA ŞI ACTIVITATEA DIDACTICĂ ÎN ANUL PREGĂTITOR PENTRU ÎNVĂŢAREA LIMBII ROMÂNE, conform anexei.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea PROCEDURII GNERALĂ PRIVIND ADMITEREA ŞI ACTIVITATEA DIDACTICĂ ÎN ANUL PREGĂTITOR PENTRU ÎNVĂŢAREA LIMBII ROMÂNE, conform anexei.
 3. Hotărâre cu privire la aprobarea codurilor CAEN pentru activitățile din cadrul Universității Apollonia din Iași:

59 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune; inregistrari audio si activitati de editare muzicala

581  Activitati de editare a cartilor, ziarelor, revistelor si alte activitati de editare

601  Activitati de difuzare a programelor de radio

602  Activitati de difuzare a programelor de televiziune

7211  Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

7219  Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie

7220  Cercetare- dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste

8230  Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor

8542  Învatamant superior universitar

8559  Alte forme de învăţământ n.c.a.

8690  Alte activitati referitoare la sanatatea umana

9101 Activități ale bibliotecarilor și arhivelor

 Hotărârile Senatului UAI din data de  22 martie 2018

 1. Hotărârea cu privire la aprobarea Calendarului desfășurării examenului de finalizare a studiilor la Universitatea Apollonia din Iași
 2. Hotărârea cu privire la aprobarea Comisiilor pentru examenul de licența la Facultatea de Medicină Dentară
 3. Hotărârea cu privire la aprobarea propunerii pentru funcția de Prodecan la Facultatea de Medicină Dentară
 4. Hotărârea cu privire la aprobarea propunerii pentru funcția de Prodecan la Facultatea de Științe ale Comunicării

Hotărârile Senatului UAI din data de  24 mai 2018

 1. Hotărârea cu privire la aprobarea Planurile de învățământ pentru anul universitar 2018-2019 la Facultatea de Medicină Dentară
 2. Hotărârea cu privire la aprobarea Planurile de învățământ pentru anul universitar 2018-2019 la Facultatea de Științe ale Comunicării
 3. Hotărârea cu privire la aprobarea Procedurii generală privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
 4. Hotărârea cu privire la aprobarea Regulamentului general privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
 5. Hotărârea cu privire la aprobarea Calendarului pentru organizarea concursului public pentru funcția de decan al Facultății de Științe ale Comunicării
 6. Hotărârea cu privire la aprobarea propunerii de numire în funcția de Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Universității Apollonia din Iași

Hotărârile Senatului UAI din data de  28 iunie 2018

 1. Hotărârea cu privire la aprobarea Statului de funcții pentru anul universitar 2018-2019 la Facultatea de Medicină Dentară
 2. Hotărârea cu privire la aprobarea Statului de funcții pentru anul universitar 2018-2019 la Facultatea de Științe ale Comunicării
 3. Hotărârea cu privire la validarea rezultatelor concursului pentru funcția de decan la Facultatea de Științe ale Comunicării
 4. Hotărârea cu privire la aprobarea Comisiei de organizare a examenului de licență, Comisiei de evaluare a examenului de licență și a Comisiei de contestații la Facultatea de Științe ale Comunicării
 5. Hotărârea cu privire la aprobarea exmatriculării studenților de la Facultatea de Medicină Dentară care nu îndeplinesc criteriile de promovabilitate în an superior, conform anexei.
 6. Hotărârea cu privire la aprobarea taxelor de studiu și taxele adiționale pentru diferite servicii pentru anul universitar 2018-2019
 7. Hotărârea cu privire la aprobarea proiectului de Contract de studii aferent anului universitar 2018-2019 pentru Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Științe ale Comunicării
 8. Hotărârea cu privire la aprobarea proiectului de Contractul anual de studii aferent anului universitar 2018-2019 pentru Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Științe ale Comunicării.
 9. Hotărârea cu privire la aprobarea prelungirii perioadei de înscriere la examenul de licență la Facultatea de Științe ale Comunicării, până la data de 13 iulie 2018.