PREZENTAREA UAI

Bine ați venit in Iași, la

Universitatea Apollonia

o universitate centrată pe student.

 

Universitatea „Apollonia” din Iaşi, prin valorile ştiinţifice, culturale, spirituale pe care le practică nu-şi putea găsi loc mai nimerit decât în bătrânul, şi totuşi mereu tânărul „Târg ul Ieşilor”. La Iaşi, trecutul cultural, spiritual, universitar reprezintă fundamentul de identitate al unui prezent adaptat continuu modernităţii. Iaşiul este locul în care cultura, spiritualitatea, geniul uman s-au manifestat dintotdeauna în deplinătatea lor.

Iaşiul, atestat documentar la 1408, este unul dintre cele mai vechi oraşe ro- mâneşti, hărăzit, parcă, să fie ctitorie şi loc de căpătâi neamului românesc. Iaşiul a fost capitala Moldovei ev-me- dievale. Iaşiul a fost capitala României neocupate în vremea primului Război Mondial. Iaşiul este unul dintre oraşele care au simţit fiorul marilor schimbări generate de Revoluţiile române, respectiv cea de la 1848 şi, arc peste timp, cea din decembrie 1989. Iaşiul este oraşul cu vocaţie culturală. De acest oraş sunt legate destinele a două genii ale literaturii noastre. Mihai Eminescu şi Ion Creangă. Făuritori de limbă şi credinţă precum Varlaam, Dosoftei, Grigore Ureche, Miron Costin, Nicolae Milescu-Spătarul, sau iluministul, spiritul de cuprindere enciclopedică, membru al Academiei din Berlin, cărturarul Dimitrie Cantemir sunt dintre trăitorii acestui loc. Sunt de amintit spirite auguste precum Gheorghe Asachi, A.D. Xenopol, Alexandru Philippide, filosoful Vasile Conta, Emil Racoviţă, savantul naturalist care a fondat biospeologia, expediţionar la Polul Nord şi primul om de ştiinţă român care explorează Polul Sud. De la Iaşi a plecat laureatul Nobel pentru fiziologie şi medicină din anul 1974, George Emil Palade. Aceştia şi încă mulţi alţii completează Panteonul neamului ro- mânesc.

Iaşiul este un promotor al va lorilor noului. Iaşiul se mândreşte cu primul orologiu instalat în Ţările Române, în 1638. Cu prima mare sinagogă, înfiinţată în anul 1671. Cu prima lucrare filosofică românească, care apare în 1698 şi aparţine cărturarului de talie europeană Dimitrie Cantemir.

 

Prima reprezentare teatrală din spaţiul nostru cultural a avut loc tot la Iaşi, în anul 1816. Anul 1876 este anul de naştere al primului teatru evreiesc din lume, „La Pomul Verde”, avându-l ca întemeietor pe Avram Goldfaden. Prima publicaţie medicală din România, Revista medi- co-chirurgicală apare tot la Iaşi, în anul 1887. Iaşiul are cel mai vechi şi cel mai frumos teatru din România. Cortina sa, unicat în Europa, impresionează prin măreţie şi frumuseţe. Iaşiul este şi un oraş al muzicii. Opera Naţională şi Filarmonica „Moldova” stau mărturie spiritualităţii locului. Iaşiul se poate lăuda şi cu Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” care adăposteşte peste trei milioane de volume de valoare inestimabilă. Bisericile, monumentele istorice, precum şi Palatul Mitropolitan, completează bogăţia spiritual-culturală a oraşului. Nu întâmplător, clădirea în care funcţionează Universitatea „Apollonia” este una monument istoric, iar umbrele tăcute ale zidurilor sale ascund poveşti şăgalnice şi tumultuoase pecetluite-n parte pentru totdeauna.

Iaşiul, această comoară de nestemate spiritual-culturale, a primit de-a lungul tim- pului mai multe supranume, care se pot constitui în argumente suplimentare şi un răspuns îndestulător întrebării De ce la Iaşi?.
Comorile artistice, pe care Iaşiul le adăposteşte l-au îndemnat pe academicianul Răzvan Theodorescu, istoric de artă de reputaţie europeană, să-l numească: „Florenţa României”. Viaţa universitară şi academică densă i-a atras renumele de „Heilderbergul României”. Nu fără temei, Iaşiul este numit şi recunoscut drept „Capitala culturală a Moldovei”. I se mai spune: „cea mai estică dintre capitalele culturale”. Cărturarul şi istoricul Nicolae Iorga spune despre Iaşi: „cine n-a fost aici nu poate străbate cu înţelegere foile celor mai frumoase cronici, nu se poate pătrunde după cuviinţă de spiritul trecutului nostru, care trăieşte mai viu şi mai bogat decât oriunde aiurea”.

 

 

Mulţi îl ştiu drept Iaşiul marilor iubiri. Aici există spirite precum cel al poetului Horia Zilieru, care simte că Iaşiul are un spiritus loci, că este tărâmul din care, atunci „când au plecat zeii au uitat focurile aprinse”. Iaşiul este oraşul care oferă lumina ziditoare pentru mintea şi inima oricui, fără să ceară altă plată decât aceea de a-l cunoaşte. Şi pentru că fiinţează în cel mai potrivit loc, Universitatea „Apollonia” din Iaşi, înglobând spiritul şi cultura Iaşiului, oferă toate oportunităţile de studiu şi formare într-o armonioasă împletire a performanţei şi modernului cu trăinicia şi constanţa.
Nouă în spirit şi cunoaştere, creată în mediul deschis, european, democratic de după anul 1989, Universitatea „Apollonia” din Iaşi este o universitate tânără, care la cei douăzeci de ani ai săi îşi construieşte propria tradiţie. Este o instituţie flexi- bilă, gândită pentru a se putea aco- moda cu uşurinţă noului, fapt care o recomandă în detrimentul centrelor universitare tradiţionale, greoaie, cu mecanisme anchilozate, având greutăţi în a se conforma noilor cerinţe privind educaţia superioară. Pentru a învinge suficienţa trecutului onorabil al unor astfel de universităţi, „Apollonia” face mult mai mult pentru studenţii ei decât este nevoită să facă o universitate veche.

„Apollonia” este Universitatea care acordă grijă maximă studenţilor ei, prin cadrele didactice angajate, prin dotările şi facilităţile pe care le oferă. Principiile după care este organizată sunt inspirate de modele modeme şi conţin norme recunoscute ale managementului universitar european. În chip particular şi fericit, la Universitatea „Apollonia» se întrepătrund armonios experienţa generaţiei adulte, de profesori cu vechime, cu mobilitatea şi aspiraţiile profesionale ale profesorilor tineri şi foarte tineri. Universitatea „Apollonia” din Iaşi s-a remarcat printr-o curriculă flexibilă cu vădite accente de modernitate, fiind prioritară în introducerea de discipline noi sau în modul de organizare a procesului didactic. Corpul profesoral posedă un înalt nivel de competenţă, iar conducerea universităţii are permanent în vedere stimularea creşterii pregătirii profesionale. La Universitatea „Apollonia» curge o viaţă efervescentă, dedicată studiului şi noutăţii. Studenţii reprezintă, alături de profesori, cea mai importantă componentă a comunităţii academice. Reprezentaţi în consilii profesorale şi în senat, ei sunt parteneri ai actului de formare. Mai mult decât simplul transfer de cunoaştere de la cadrul didactic la student, „Apollonia” creează medii şi experienţe de învăţare care conduc studenţii să descopere şi să creeze ei înşişi cunoaştere. Programul de studiu flexibil este integrat cu stagii de practică şi internship şi cu implicarea studenţilor în proiecte culturale şi de cercetare. Pentru fiecare specializare din universitate există dotări foarte bune pentru dezvoltarea competenţelor practice, încât la terminarea studiilor absolventul să nu aibă probleme în a-şi găsi un loc de muncă pe baza competenţelor deja dobândite. Universitatea „Apollonia” din Iaşi armonizează activitatea de investiţii, de dotare tehnică şi materială cu obiectivele învăţământului universitar modern şi le particularizează specialităţilor active în prezent. Activităţile de implicare a cursanţilor în cunoaşterea ştiinţifică şi în acţiunile extracurriculare reprezintă tot atâtea argumente riguroase pentru a urma Universitatea „Apollonia”.

 

Nu neapărat ca ultim argument, dar în mod sigur unul de substanţă îl reprezintă mi siunea asumată prin jurământul de credinţă al Universităţii: BONUM BONO NASCITUR. Binele naşte bine!